============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Tue Mar 25 21:43:44 UTC 2014

============================================================

<b> <head id="Head1"><title> </b> <p> CenturyLink High-Speed Internet <b> CenturyLink High-Speed Internet </b> <p>

:) :)

welcome. welcome.

let's get started! let's get started!

click the "next" button on the right and
click the "next" button on the right and

in about 15 minutes you'll be online and surfing in about 15 minutes you'll be online and surfing

During the CenturyLink High-Speed Internet® installation process we'll configure your modem and help you create your accounts quickly so you can get right to the good stuff. During the CenturyLink High-Speed Internet® installation process we'll configure your modem and help you create your accounts quickly so you can get right to the good stuff.

progress
progress

chat
chat

onmouseover=" onmouseover="

document.getElementById('text_help').style.color = '#00b627'; document.getElementById('text_help').style.color = '#00b627';

fade('popup_help',100,250); fade('popup_help',100,250);

" "

onmouseout=" onmouseout="

document.getElementById('text_help').style.color = '#666666'; document.getElementById('text_help').style.color = '#666666';

fade('popup_help',0,5); fade('popup_help',0,5);

" "

> >

help
help

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Tue Mar 25 21:43:44 UTC 2014

====================================================================