============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Sep 14 00:26:14 UTC 2016

============================================================

WTPN34 PGTW 122100 WTPN34 PGTW 122100

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 19W (RAI) WARNING NR 004 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 19W (RAI) Thông Báo Số 004

03 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 03 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

121800Z --- NEAR 15.3N 108.8E 121800Z --- gần 15.3N 108.8E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 300 DEGREES AT 11 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 300 độ 11 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 030 NM Địa điểm chính xác trong vòng 030 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT Gió Tối Đa - 030 hải lý một giờ , Giật 040 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

REPEAT POSIT: 15.3N 108.8E Lập lại Địa Điểm : 15.3N 108.8E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

130600Z --- 15.9N 106.4E 130600Z --- 15.9N 106.4E

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 275 DEG/ 12 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 275 độ/ 12 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

131800Z --- 16.0N 103.9E 131800Z --- 16.0N 103.9E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

122100Z POSITION NEAR 15.4N 108.2E. 122100Z Địa điểm gần 15.4N 108.2E.

TROPICAL DEPRESSION 19W (RAI), LOCATED APPROXIMATELY 51 NM Áp Thấp Nhiệt Đới 19W (RAI), ở khoảng 51 hải lý

SOUTHEAST OF DA NANG, VIETNAM, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD AT Đông Nam của DA NANG, VIETNAM, đã đi hướng Tây -Tây Bắc AT

11 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR) 11 hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua . ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR)

SATELLITE IMAGERY DEPICTS A BROAD SYSTEM THAT HAS MADE LANDFALL OVER Hình vệ tinh cho biết S A BROAD SYSTEM THAT HAS đổ bộ OVER

CENTRAL VIETNAM. THE CURRENT POSITION IS BASED ON THE EIR LOOP AND CENTRAL VIETNAM. THE CURRENT Địa điểm là dựa trên THE EIR LOOP và

SUPPORTED BY A PGTW SATELLITE FIX WITH GOOD CONFIDENCE. THE SUPPORTED BY A PGTW vệ tinh FIX WITH GOOD CONFIDENCE. THE

INTENSITY IS HELD AT 30 KNOTS BASED ON A 121425Z ASCAT BULLSEYE THAT cường độ là HELD lúc 30 hải lý một giờ dựa trên A 121425Z ASCAT BULLSEYE THAT

SHOWED THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER SITTING JUST OFF THE COAST. SHOWED THE một trung tâm xoáy thấp SITTING JUST của F THE bờ biển .

THE CYCLONE WILL CONTINUE TO MOVE WESTWARD UNDER THE INFLUENCE OF A THE Bão Biển WILL CONTINUE đến MOVE hướng Tây UNDER THE INFLUENCE của A

SUB-TROPICAL RIDGE TO THE NORTH AND FULLY DISSIPATE DUE TO LAND SUB-TROPICAL RIDGE đến THE Bắc và FULLY Dlà SIPATE DUE đến LAND

INTERACTION BY THE END OF THE FORECAST PERIOD. THIS IS THE FINAL INTERACTION BY THE END của THE FORECAST PERIOD. THlà là THE FINAL

WARNING ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. Thông Báo về cơn bão BY THE JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI.

THE SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. Cơn Bão sẽ được theo dõi kỹ càng các dấu hiệu có thể bừng dậy .

REFER TO SUPER TYPHOON 16W (MERANTI) WARNINGS (WTPN31 PGTW) FOR SIX- REFER đến SUPER Bão Biển 16W (MERANTI) Thông Báo S (WTPN31 PGTW) FOR sáu -

HOURLY UPDATES. REFER TO TROPICAL STORM 18W (MALAKAS) WARNINGS HOURLY UPDATES. REFER đến Bão Biển Nhiệt Đới 18W (MALAKAS) Thông Báo S

(WTPN33 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.// (WTPN33 PGTW) FOR sáu -HOURLY UPDATES.//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Sep 14 00:26:14 UTC 2016

====================================================================