============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sun Jan 6 01:28:10 UTC 2019

============================================================

WTPN31 PGTW 052100 WTPN31 PGTW 052100

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL CYCLONE 36W (PABUK) WARNING NR 023 1. Bão Biển Nhiệt Đới 36W (PABUK) Thông Báo Số 023

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHIO 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trong Bắc IO

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

051800Z --- NEAR 10.1N 96.6E 051800Z --- gần 10.1N 96.6E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 275 DEGREES AT 08 KTS di chuyển sáu giờ qua - 275 độ 08 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 025 NM Địa điểm chính xác trong vòng 025 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió duy trì tối đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

REPEAT POSIT: 10.1N 96.6E Lập lại Địa Điểm : 10.1N 96.6E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

060600Z --- 10.9N 94.5E 060600Z --- 10.9N 94.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

052100Z POSITION NEAR 10.3N 96.1E. 052100Z Địa điểm gần 10.3N 96.1E.

TROPICAL CYCLONE (TC) 36W (PABUK), LOCATED APPROXIMATELY Bão Biển Nhiệt Đới (TC) 36W (PABUK), ở khoảng

245 NM EAST-SOUTHEAST OF PORT BLAIR, ANDAMAN, HAS TRACKED 245 hải lý Đông -Đông Nam của PORT BLAIR, và AMAN, đã đi hướng

WESTWARD AT 08 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED hướng Tây với/lúc 08 hải lý một giờ trong vòng sáu giờ qua . ANIMATED

ENHANCED INFRARED (EIR) SATELLITE IMAGERY SHOWS A RAGGED ENHANCED INFRARED (EIR) Hình vệ tinh cho thấy một RAGGED

AND FULLY EXPOSED LOW LEVEL CIRCULATION WITH THE ASSOCIATED AND hoàn toàn phơi bày hoàn lưu thấp với ASSOCIATED

WEAK AND FRAGMENTED CONVECTION SHEARED WELL TO THE NORTHEAST. yếu và FRAGMENTED đối lưu bị cắt WELL đến Đông Bắc .

THE INITIAL POSITION IS PLACED WITH HIGH CONFIDENCE BASED ON Địa điểm ban đầu là ở với độ chính xác cao dựa trên

THE EIR SATELLITE ANIMATION. THE INITIAL INTENSITY IS BASED ON THE EIR vệ tinh ANIMATION. Cường độ ban đầu là dựa trên THE

DVORAK INTENSITY OF T1.5/25KTS FROM PGTW. THE CYCLONE HAS DRIFTED DVORAK cường độ của T1.5/25hải lý một giờ từ PGTW. Bão Biển đã DRIFTED

INTO AN AREA OF HIGH VERTICAL WIND SHEAR (GREATER THAN 25 KNOTS) INTO vùng của cao trên cao gió cắt (GREATER THAN 25 hải lý một giờ )

AND IS EXPECTED TO GET WORSE ALONG ITS FORECAST POLEWARD TRACK. AND sẽ GET WORSE theo ITS dự báo POLE đường đi .

ADDITIONALLY, COOLER DRY NORTHEASTERLY SURFACE WINDS ARE ALSO thêm LY, COOLER DRY Đông Bắc ERLY gió ở độ thấp ARE cũng

FLOWING INTO THE SYSTEM. TC 36W HAS WEAKENED TO BELOW JTWC FLOWINGtrong Bão . TC 36W đã suy yếu đến dướ JTWC

WARNING CRITERIA AND IS NOT EXPECTED TO RE-INTENSIFY. THIS IS THE Thông Báo CRITERIA và là NOT EXPECTED đến RE-INTENSIFY. Đây là THE

FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL Thông Báo cuối cùng về cơn bão bởi Trung tâm Dự báo WRNCEN PEARL

HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF HARBOR HI. Bão sẽ được theo dõi kỹ càng các dấu hiệu

REGENERATION. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 051800Z IS 9 FEET.// trỗi dậy . Chiều Cao Tối Đa của Sóng to lúc 051800Z là 9 bộ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sun Jan 6 01:28:10 UTC 2019

====================================================================