============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Mon Mar 30 14:07:41 UTC 2015

============================================================

WTPN31 PGTW 301500 WTPN31 PGTW 301500

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TYPHOON 04W (MAYSAK) WARNING NR 015 1. Bão Biển 04W (MAYSAK) Thông Báo Số 015

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

301200Z --- NEAR 9.0N 144.8E 301200Z --- gần 9.0N 144.8E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 280 DEGREES AT 10 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 280 độ 10 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 015 NM Địa điểm chính xác trong vòng 015 hải lý

POSITION BASED ON EYE FIXED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 095 KT, GUSTS 115 KT Gió Tối Đa - 095 hải lý một giờ , Giật 115 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 064 KT WINDS - 035 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 064 hải lý một giờ gió - 035 hải lý Đông Bắc Phần

035 NM SOUTHEAST QUADRANT 035 hải lý Đông Nam Phần

035 NM SOUTHWEST QUADRANT 035 hải lý Tây Nam Phần

035 NM NORTHWEST QUADRANT 035 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 050 KT WINDS - 060 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 050 hải lý một giờ gió - 060 hải lý Đông Bắc Phần

050 NM SOUTHEAST QUADRANT 050 hải lý Đông Nam Phần

050 NM SOUTHWEST QUADRANT 050 hải lý Tây Nam Phần

060 NM NORTHWEST QUADRANT 060 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 100 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 100 hải lý Đông Bắc Phần

085 NM SOUTHEAST QUADRANT 085 hải lý Đông Nam Phần

085 NM SOUTHWEST QUADRANT 085 hải lý Tây Nam Phần

100 NM NORTHWEST QUADRANT 100 hải lý Tây Bắc Phần

REPEAT POSIT: 9.0N 144.8E Lập lại Địa Điểm : 9.0N 144.8E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

310000Z --- 9.5N 142.1E 310000Z --- 9.5N 142.1E

MAX SUSTAINED WINDS - 105 KT, GUSTS 130 KT Gió Tối Đa - 105 hải lý một giờ , Giật 130 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 064 KT WINDS - 035 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 064 hải lý một giờ gió - 035 hải lý Đông Bắc Phần

035 NM SOUTHEAST QUADRANT 035 hải lý Đông Nam Phần

035 NM SOUTHWEST QUADRANT 035 hải lý Tây Nam Phần

035 NM NORTHWEST QUADRANT 035 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 050 KT WINDS - 065 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 050 hải lý một giờ gió - 065 hải lý Đông Bắc Phần

055 NM SOUTHEAST QUADRANT 055 hải lý Đông Nam Phần

055 NM SOUTHWEST QUADRANT 055 hải lý Tây Nam Phần

065 NM NORTHWEST QUADRANT 065 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 110 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 110 hải lý Đông Bắc Phần

095 NM SOUTHEAST QUADRANT 095 hải lý Đông Nam Phần

095 NM SOUTHWEST QUADRANT 095 hải lý Tây Nam Phần

110 NM NORTHWEST QUADRANT 110 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 24 HR POSIT: 280 DEG/ 13 KTS Véc tơ đến 24 HR Địa điểm : 280 độ/ 13 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

311200Z --- 10.0N 139.6E 311200Z --- 10.0N 139.6E

MAX SUSTAINED WINDS - 115 KT, GUSTS 140 KT Gió Tối Đa - 115 hải lý một giờ , Giật 140 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 064 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 064 hải lý một giờ gió - 040 hải lý Đông Bắc Phần

040 NM SOUTHEAST QUADRANT 040 hải lý Đông Nam Phần

040 NM SOUTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Nam Phần

040 NM NORTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 050 KT WINDS - 065 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 050 hải lý một giờ gió - 065 hải lý Đông Bắc Phần

060 NM SOUTHEAST QUADRANT 060 hải lý Đông Nam Phần

060 NM SOUTHWEST QUADRANT 060 hải lý Tây Nam Phần

065 NM NORTHWEST QUADRANT 065 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 115 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 115 hải lý Đông Bắc Phần

105 NM SOUTHEAST QUADRANT 105 hải lý Đông Nam Phần

105 NM SOUTHWEST QUADRANT 105 hải lý Tây Nam Phần

115 NM NORTHWEST QUADRANT 115 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 36 HR POSIT: 285 DEG/ 12 KTS Véc tơ đến 36 HR Địa điểm : 285 độ/ 12 hải lý một giờ

--- ---

36 HRS, VALID AT: 36 giờ , Hiệu lực lúc :

010000Z --- 10.6N 137.3E 010000Z --- 10.6N 137.3E

MAX SUSTAINED WINDS - 120 KT, GUSTS 145 KT Gió Tối Đa - 120 hải lý một giờ , Giật 145 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 064 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 064 hải lý một giờ gió - 040 hải lý Đông Bắc Phần

040 NM SOUTHEAST QUADRANT 040 hải lý Đông Nam Phần

040 NM SOUTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Nam Phần

040 NM NORTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 050 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 050 hải lý một giờ gió - 070 hải lý Đông Bắc Phần

065 NM SOUTHEAST QUADRANT 065 hải lý Đông Nam Phần

065 NM SOUTHWEST QUADRANT 065 hải lý Tây Nam Phần

070 NM NORTHWEST QUADRANT 070 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 120 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 120 hải lý Đông Bắc Phần

110 NM SOUTHEAST QUADRANT 110 hải lý Đông Nam Phần

110 NM SOUTHWEST QUADRANT 110 hải lý Tây Nam Phần

120 NM NORTHWEST QUADRANT 120 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 48 HR POSIT: 295 DEG/ 10 KTS Véc tơ đến 48 HR Địa điểm : 295 độ/ 10 hải lý một giờ

--- ---

EXTENDED OUTLOOK: Dự Báo Thêm :

48 HRS, VALID AT: 48 giờ , Hiệu lực lúc :

011200Z --- 11.4N 135.5E 011200Z --- 11.4N 135.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 120 KT, GUSTS 145 KT Gió Tối Đa - 120 hải lý một giờ , Giật 145 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 064 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 064 hải lý một giờ gió - 040 hải lý Đông Bắc Phần

040 NM SOUTHEAST QUADRANT 040 hải lý Đông Nam Phần

040 NM SOUTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Nam Phần

040 NM NORTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 050 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 050 hải lý một giờ gió - 070 hải lý Đông Bắc Phần

065 NM SOUTHEAST QUADRANT 065 hải lý Đông Nam Phần

065 NM SOUTHWEST QUADRANT 065 hải lý Tây Nam Phần

070 NM NORTHWEST QUADRANT 070 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 120 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 120 hải lý Đông Bắc Phần

115 NM SOUTHEAST QUADRANT 115 hải lý Đông Nam Phần

115 NM SOUTHWEST QUADRANT 115 hải lý Tây Nam Phần

120 NM NORTHWEST QUADRANT 120 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 72 HR POSIT: 295 DEG/ 09 KTS Véc tơ đến 72 HR Địa điểm : 295 độ/ 09 hải lý một giờ

--- ---

72 HRS, VALID AT: 72 giờ , Hiệu lực lúc :

021200Z --- 12.8N 132.3E 021200Z --- 12.8N 132.3E

MAX SUSTAINED WINDS - 105 KT, GUSTS 130 KT Gió Tối Đa - 105 hải lý một giờ , Giật 130 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 064 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 064 hải lý một giờ gió - 040 hải lý Đông Bắc Phần

040 NM SOUTHEAST QUADRANT 040 hải lý Đông Nam Phần

040 NM SOUTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Nam Phần

040 NM NORTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 050 KT WINDS - 065 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 050 hải lý một giờ gió - 065 hải lý Đông Bắc Phần

060 NM SOUTHEAST QUADRANT 060 hải lý Đông Nam Phần

060 NM SOUTHWEST QUADRANT 060 hải lý Tây Nam Phần

065 NM NORTHWEST QUADRANT 065 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 125 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 125 hải lý Đông Bắc Phần

115 NM SOUTHEAST QUADRANT 115 hải lý Đông Nam Phần

115 NM SOUTHWEST QUADRANT 115 hải lý Tây Nam Phần

125 NM NORTHWEST QUADRANT 125 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 96 HR POSIT: 290 DEG/ 08 KTS Véc tơ đến 96 HR Địa điểm : 290 độ/ 08 hải lý một giờ

--- ---

LONG RANGE OUTLOOK: Dự Báo Xa :

--- ---

96 HRS, VALID AT: 96 giờ , Hiệu lực lúc :

031200Z --- 13.9N 129.3E 031200Z --- 13.9N 129.3E

MAX SUSTAINED WINDS - 090 KT, GUSTS 110 KT Gió Tối Đa - 090 hải lý một giờ , Giật 110 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

VECTOR TO 120 HR POSIT: 280 DEG/ 09 KTS Véc tơ đến 120 HR Địa điểm : 280 độ/ 09 hải lý một giờ

--- ---

120 HRS, VALID AT: 120 giờ , Hiệu lực lúc :

041200Z --- 14.4N 125.7E 041200Z --- 14.4N 125.7E

MAX SUSTAINED WINDS - 080 KT, GUSTS 100 KT Gió Tối Đa - 080 hải lý một giờ , Giật 100 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

301500Z POSITION NEAR 9.1N 144.1E. 301500Z Địa điểm gần 9.1N 144.1E.

TYPHOON 04W (MAYSAK), LOCATED APPROXIMATELY 398 NM EAST OF YAP, Bão Biển 04W (MAYSAK), ở khoảng 398 hải lý Đông của YAP,

HAS TRACKED WESTWARD AT 10 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. đã đi hướng hướng Tây lúc 10 hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua .

MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 301200Z IS 34 FEET. NEXT Chiều Cao Tối Đa của Sóng to lúc 301200Z IS 34 bộ . NEXT

WARNINGS AT 302100Z, 310300Z, 310900Z AND 311500Z.// Thông Báo S lúc 302100Z, 310300Z, 310900Z và 311500Z.//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Mon Mar 30 14:07:41 UTC 2015

====================================================================