============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Fri Aug 17 16:23:00 UTC 2018

============================================================

WTPN33 PGTW 170300 WTPN33 PGTW 170300

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL STORM 20W (BEBINCA) WARNING NR 019 1. Bão Biển Nhiệt Đới 20W (BEBINCA) Thông Báo Số 019

03 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 03 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

170000Z --- NEAR 19.4N 105.5E 170000Z --- gần 19.4N 105.5E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 255 DEGREES AT 10 KTS di chuyển sáu giờ qua - 255 độ 10 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 035 NM Địa điểm chính xác trong vòng 035 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT Gió duy trì tối đa - 050 hải lý một giờ , Giật 065 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 050 KT WINDS - 035 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 050 hải lý một giờ gió - 035 hải lý Đông Bắc Phần

025 NM SOUTHEAST QUADRANT 025 hải lý Đông Nam Phần

030 NM SOUTHWEST QUADRANT 030 hải lý Tây Nam Phần

040 NM NORTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 080 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 080 hải lý Đông Bắc Phần

060 NM SOUTHEAST QUADRANT 060 hải lý Đông Nam Phần

070 NM SOUTHWEST QUADRANT 070 hải lý Tây Nam Phần

085 NM NORTHWEST QUADRANT 085 hải lý Tây Bắc Phần

REPEAT POSIT: 19.4N 105.5E Lập lại Địa Điểm : 19.4N 105.5E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

171200Z --- 19.1N 103.7E 171200Z --- 19.1N 103.7E

MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT Gió duy trì tối đa - 040 hải lý một giờ , Giật 050 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 270 DEG/ 09 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 270 độ/ 09 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

180000Z --- 19.1N 101.8E 180000Z --- 19.1N 101.8E

MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT Gió duy trì tối đa - 030 hải lý một giờ , Giật 040 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 36 HR POSIT: 275 DEG/ 08 KTS Véc tơ đến 36 giờ Địa điểm : 275 độ/ 08 hải lý một giờ

--- ---

36 HRS, VALID AT: 36 giờ , Hiệu lực lúc :

181200Z --- 19.2N 100.2E 181200Z --- 19.2N 100.2E

MAX SUSTAINED WINDS - 015 KT, GUSTS 025 KT Gió duy trì tối đa - 015 hải lý một giờ , Giật 025 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

170300Z POSITION NEAR 19.3N 105.0E. 170300Z Địa điểm gần 19.3N 105.0E.

TROPICAL STORM 20W (BEBINCA), LOCATED APPROXIMATELY 99 NM SOUTH- Bão Biển Nhiệt Đới 20W (BEBINCA), ở khoảng 99 hải lý Nam -

SOUTHWEST OF HANOI, VIETNAM, HAS TRACKED WEST-SOUTHWESTWARD AT 10 Tây Nam của HANOI, VIETNAM, đã đi hướng Tây -Tây Nam với/lúc 10

KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE hải lý một giờ trong vòng sáu giờ qua . Hình vệ tinh

IMAGERY DEPICTS A WEAKENING SYSTEM WITH STRONG NORTHEASTERLY SHEAR Hình cho biết một suy yếu bão với mạnh Đông Bắc ERLY SHEAR

BEGINNING TO DECOUPLE THE LOW LEVEL CIRCULATION FROM THE MASS OF BEGINNING đến DECOUPLE hoàn lưu thấp từ MASS của

DEEP CONVECTION. THE INITIAL POSITION IS PLACED WITH FAIR CONFIDENCE đối lưu sâu . Địa điểm ban đầu là PLACED với FAIR CONFIDENCE

BASED ON THE AFOREMENTIONED MULTISPECTRAL IMAGERY AS WELL AS SURFACE dựa trên AFOREMENTIONED MULTISPECTRAL Hình cũng như dưới đất

OBSERVATIONS IN THE REGION. A 162234Z SSMIS 37 GHZ IMAGE SUPPORTS Quan sát trong REGION. một 162234Z SSMIS 37 GHZ hình SUPPORTS

THIS POSITION AND REVEALS THAT THE LLCC IS DISPLACED TO THE EASTERN THIS Địa điểm và cho biết S THAT LLCC là DISPLACED đến Đông

EDGE OF THE DEEP CONVECTION. THE INITIAL INTENSITY WAS ESTIMATED AT EDGE của đối lưu sâu . Cường độ ban đầu WAS ước tính D với/lúc

50 KNOTS BASED ON EXPECTED WEAKENING AND THE LACK OF STRONG WINDS 50 hải lý một giờ dựa trên EXPECTED suy yếu và LACK của mạnh gió

FROM ANY LOCAL OBSERVATIONS. UPPER-LEVEL ANALYSIS REVEALS MODERATE từ ANY LOCAL Quan sát . UPPER-LEVEL phân tích cho biết S MODERATE

TO STRONG VERTICAL WIND SHEAR AND STRONG DIFFLUENT EQUATORWARD FLOW. TO mạnh trên cao gió cắt và mạnh DIFFLUENT EQUATOR FLOW.

TS 20W IS OVERLAND TRACKING WESTWARD ALONG THE SOUTHERN PERIPHERY OF TS 20W là qua/trên L và đi hướng Tây theo Nam PERIPHERY của

THE SUBTROPICAL RIDGE (STR) POSITIONED TO THE NORTH AND IS EXPECTED THE đỉnh cận nhiệt đới (STR) Địa điểm ED đến Bắc và là EXPECTED

TO CONTINUE WESTWARD UNTIL DISSIPATION BY TAU 36 DUE TO HIGH VWS AND TO tiếp tục hướng Tây cho đến suy yếu bởi TAU 36 vì HIGH VWS và

LAND INTERACTION. NUMERICAL MODEL GUIDANCE REMAINS IN FAIRLY GOOD đụng đất liền . NUMERICAL MODEL GUIDANCE ở Strong FAIRLY GOOD

AGREEMENT; THEREFORE, THERE IS HIGH CONFIDENCE IN THE JTWC FORECAST đồng thuận ; do đó , có độ chính xác cao trong Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ dự báo

TRACK. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON đường đi . Đây là Thông Báo cuối cùng về cơn bão bởi Trung tâm Dự báo

WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR WRNCEN PEARL HARBOR HI. Bão sẽ được theo dõi kỹ càng FOR

SIGNS OF REGENERATION. REFER TO TROPICAL STORM 21W (RUMBIA) FINAL dấu hiệu phục hồi . Xem Bão Biển Nhiệt Đới 21W (RUMBIA) FINAL

WARNING ON THAT SYSTEM. REFER TO TYPHOON 22W (SOULIK) WARNINGS Thông Báo ON THAT bão . Xem Bão Biển 22W (SOULIK) Thông Báo

(WTPN35 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.// (WTPN35 PGTW) Cập nhật mỗi 6 giờ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Fri Aug 17 16:23:00 UTC 2018

====================================================================