============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Jul 19 02:03:22 UTC 2014

============================================================

WTPN32 PGTW 190300 WTPN32 PGTW 190300

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ RMKS/

1. TYPHOON 09W (RAMMASUN) WARNING NR 035 1. Bão Biển 09W (RAMMASUN) Thông Báo Số 035

02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 02 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay RMKS :

190000Z --- NEAR 21.9N 108.1E 190000Z --- gần 21.9N 108.1E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 305 DEGREES AT 15 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 305 độ 15 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 010 NM Địa điểm chính xác trong vòng 010 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 100 KT, GUSTS 125 KT Gió Tối Đa - 100 hải lý một giờ , Giật 125 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

REPEAT POSIT: 21.9N 108.1E Lập lại Địa Điểm : 21.9N 108.1E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

191200Z --- 22.8N 106.3E 191200Z --- 22.8N 106.3E

MAX SUSTAINED WINDS - 060 KT, GUSTS 075 KT Gió Tối Đa - 060 hải lý một giờ , Giật 075 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 300 DEG/ 08 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 300 độ/ 08 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

200000Z --- 23.6N 104.7E 200000Z --- 23.6N 104.7E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

190300Z POSITION NEAR 22.1N 107.7E. 190300Z Địa điểm gần 22.1N 107.7E.

TYPHOON 09W (RAMMASUN), LOCATED APPROXIMATELY 134 NM EAST-NORTHEAST Bão Biển 09W (RAMMASUN), ở khoảng 134 hải lý Đông -Đông Bắc

OF HANOI, VIETNAM, HAS TRACKED NORTHWESTWARD AT 15 KNOTS OVER THE của HANOI, VIETNAM, đã đi hướng Tây Bắc lúc/với 15 hải lý một giờ trong vòng

PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGERY SHOWS THE 6 giờ qua . ANIMATED MULTISPECTRAL hình vệ tinh cho thấy

STRONG TYPHOON, WITH ITS 20-NM EYE INTACT, HAS MADE LANDFALL OVER mạnh Bão Biển , với nó 20-NM mắt giữ nguyên , có đã đổ bộ trên/trong

SOUTHERN CHINA - JUST INSIDE ITS BORDER WITH VIETNAM. THE SYSTEM IS phía Nam CHINA - vừa INSIDEnó biên giới với VIETNAM. Bão

EXPECTED TO RAPIDLY DECAY AS IT DRAGS ACROSS RUGGED TERRAIN, sẽ mau chóng DECAYkhi nó DRAGS ngang qua RUGGED TERRAIN,

DISSIPATING BY TAU 24. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY DISSIPATING bởi TAU 24. Đây là Thông báo cuối cùng về cơn bão bởi

THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI. Bão sẽ Cmấ LY

MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. REFER TO TROPICAL STORM 10W MONITORED các dấu hiệu có thể bừng dậy . xem Bão Biển Nhiệt Đới 10W

(MATMO) WARNINGS (WTPN31 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.// (MATMO) Thông Báo (WTPN31 PGTW) FOR cập nhật mỗi sáu giờ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Jul 19 02:03:22 UTC 2014

====================================================================