============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Jul 30 08:41:50 UTC 2016

============================================================

WTPN31 PGTW 300900 WTPN31 PGTW 300900

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 06W (SIX) WARNING NR 004 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 06W (SIX) Thông Báo Số 004

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

300600Z --- NEAR 15.5N 126.4E 300600Z --- gần 15.5N 126.4E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 330 DEGREES AT 18 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 330 độ 18 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM Địa điểm chính xác trong vòng 060 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT Gió Tối Đa - 030 hải lý một giờ , Giật 040 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

REPEAT POSIT: 15.5N 126.4E Lập lại Địa Điểm : 15.5N 126.4E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

301800Z --- 17.1N 125.0E 301800Z --- 17.1N 125.0E

MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT Gió Tối Đa - 040 hải lý một giờ , Giật 050 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 060 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính củ 034 hải lý một giờ gió - 060 hải lý Đông Bắc Phần

055 NM SOUTHEAST QUADRANT 055 hải lý Đông Nam Phần

055 NM SOUTHWEST QUADRANT 055 hải lý Tây Nam Phần

060 NM NORTHWEST QUADRANT 060 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 24 HR POSIT: 310 DEG/ 12 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 310 độ/ 12 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

310600Z --- 18.7N 123.1E 310600Z --- 18.7N 123.1E

MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT Gió Tối Đa - 050 hải lý một giờ , Giật 065 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 075 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính củ 034 hải lý một giờ gió - 075 hải lý Đông Bắc Phần

065 NM SOUTHEAST QUADRANT 065 hải lý Đông Nam Phần

065 NM SOUTHWEST QUADRANT 065 hải lý Tây Nam Phần

075 NM NORTHWEST QUADRANT 075 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 36 HR POSIT: 305 DEG/ 13 KTS Véc tơ đến 36 giờ Địa điểm : 305 độ/ 13 hải lý một giờ

--- ---

36 HRS, VALID AT: 36 giờ , Hiệu lực lúc :

311800Z --- 20.1N 120.8E 311800Z --- 20.1N 120.8E

MAX SUSTAINED WINDS - 065 KT, GUSTS 080 KT Gió Tối Đa - 065 hải lý một giờ , Giật 080 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 050 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính củ 050 hải lý một giờ gió - 040 hải lý Đông Bắc Phần

040 NM SOUTHEAST QUADRANT 040 hải lý Đông Nam Phần

040 NM SOUTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Nam Phần

040 NM NORTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 110 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính củ 034 hải lý một giờ gió - 110 hải lý Đông Bắc Phần

105 NM SOUTHEAST QUADRANT 105 hải lý Đông Nam Phần

105 NM SOUTHWEST QUADRANT 105 hải lý Tây Nam Phần

115 NM NORTHWEST QUADRANT 115 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 48 HR POSIT: 295 DEG/ 12 KTS Véc tơ đến 48 giờ Địa điểm : 295 độ/ 12 hải lý một giờ

--- ---

EXTENDED OUTLOOK: Dự Báo Thêm :

48 HRS, VALID AT: 48 giờ , Hiệu lực lúc :

010600Z --- 21.1N 118.4E 010600Z --- 21.1N 118.4E

MAX SUSTAINED WINDS - 075 KT, GUSTS 090 KT Gió Tối Đa - 075 hải lý một giờ , Giật 090 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 064 KT WINDS - 025 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính củ 064 hải lý một giờ gió - 025 hải lý Đông Bắc Phần

025 NM SOUTHEAST QUADRANT 025 hải lý Đông Nam Phần

025 NM SOUTHWEST QUADRANT 025 hải lý Tây Nam Phần

025 NM NORTHWEST QUADRANT 025 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 050 KT WINDS - 050 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính củ 050 hải lý một giờ gió - 050 hải lý Đông Bắc Phần

050 NM SOUTHEAST QUADRANT 050 hải lý Đông Nam Phần

050 NM SOUTHWEST QUADRANT 050 hải lý Tây Nam Phần

050 NM NORTHWEST QUADRANT 050 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 125 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính củ 034 hải lý một giờ gió - 125 hải lý Đông Bắc Phần

120 NM SOUTHEAST QUADRANT 120 hải lý Đông Nam Phần

120 NM SOUTHWEST QUADRANT 120 hải lý Tây Nam Phần

125 NM NORTHWEST QUADRANT 125 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 72 HR POSIT: 290 DEG/ 12 KTS Véc tơ đến 72 giờ Địa điểm : 290 độ/ 12 hải lý một giờ

--- ---

72 HRS, VALID AT: 72 giờ , Hiệu lực lúc :

020600Z --- 22.7N 113.6E 020600Z --- 22.7N 113.6E

MAX SUSTAINED WINDS - 070 KT, GUSTS 085 KT Gió Tối Đa - 070 hải lý một giờ , Giật 085 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 064 KT WINDS - 025 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính củ 064 hải lý một giờ gió - 025 hải lý Đông Bắc Phần

020 NM SOUTHEAST QUADRANT 020 hải lý Đông Nam Phần

025 NM SOUTHWEST QUADRANT 025 hải lý Tây Nam Phần

025 NM NORTHWEST QUADRANT 025 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 050 KT WINDS - 045 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính củ 050 hải lý một giờ gió - 045 hải lý Đông Bắc Phần

045 NM SOUTHEAST QUADRANT 045 hải lý Đông Nam Phần

045 NM SOUTHWEST QUADRANT 045 hải lý Tây Nam Phần

045 NM NORTHWEST QUADRANT 045 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 120 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính củ 034 hải lý một giờ gió - 120 hải lý Đông Bắc Phần

115 NM SOUTHEAST QUADRANT 115 hải lý Đông Nam Phần

115 NM SOUTHWEST QUADRANT 115 hải lý Tây Nam Phần

125 NM NORTHWEST QUADRANT 125 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 96 HR POSIT: 285 DEG/ 11 KTS Véc tơ đến 96 giờ Địa điểm : 285 độ/ 11 hải lý một giờ

--- ---

LONG RANGE OUTLOOK: Dự Báo Xa :

--- ---

96 HRS, VALID AT: 96 giờ , Hiệu lực lúc :

030600Z --- 23.9N 109.2E 030600Z --- 23.9N 109.2E

MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT Gió Tối Đa - 045 hải lý một giờ , Giật 055 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 120 HR POSIT: 280 DEG/ 10 KTS Véc tơ đến 120 giờ Địa điểm : 280 độ/ 10 hải lý một giờ

--- ---

120 HRS, VALID AT: 120 giờ , Hiệu lực lúc :

040600Z --- 24.5N 104.9E 040600Z --- 24.5N 104.9E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

300900Z POSITION NEAR 15.9N 126.0E. 300900Z Địa điểm gần 15.9N 126.0E.

TROPICAL DEPRESSION 06W (SIX), LOCATED APPROXIMATELY 318 NM EAST Áp Thấp Nhiệt Đới 06W (SIX), LOCATED Khoảng 318 hải lý Đông

OF MANILA, PHILIPPINES, HAS TRACKED NORTH-NORTHWESTWARD AT 18 OF MANILA, PHILIPPINES, đã đi hướng Bắc -Tây Bắc lúc 18

KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua . Chiều Cao Tối Đa của Sóng to

AT 300600Z IS 10 FEET. NEXT WARNINGS AT 301500Z, 302100Z, AT 300600Z là 10 bộ . Thông Báo Sắp Tới Lúc 301500Z, 302100Z,

310300Z AND 310900Z.// 310300Z và 310900Z.//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Jul 30 08:41:50 UTC 2016

====================================================================