============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Thu Jun 7 21:10:54 UTC 2018

============================================================

WTPN31 PGTW 072100 WTPN31 PGTW 072100

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL STORM 05W (EWINIAR) WARNING NR 023 1. Bão Biển Nhiệt Đới 05W (EWINIAR) Thông Báo Số 023

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

071800Z --- NEAR 22.1N 112.3E 071800Z --- gần 22.1N 112.3E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 030 DEGREES AT 06 KTS di chuyển sáu giờ qua - 030 độ 06 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 040 NM Địa điểm chính xác trong vòng 040 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT Gió duy trì tối đa - 035 hải lý một giờ , Giật 045 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 025 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 025 hải lý Đông Bắc Phần

030 NM SOUTHEAST QUADRANT 030 hải lý Đông Nam Phần

000 NM SOUTHWEST QUADRANT 000 hải lý Tây Nam Phần

000 NM NORTHWEST QUADRANT 000 hải lý Tây Bắc Phần

REPEAT POSIT: 22.1N 112.3E Lập lại Địa Điểm : 22.1N 112.3E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

080600Z --- 22.8N 112.5E 080600Z --- 22.8N 112.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT Gió duy trì tối đa - 030 hải lý một giờ , Giật 040 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 060 DEG/ 03 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 060 độ/ 03 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

081800Z --- 23.1N 113.1E 081800Z --- 23.1N 113.1E

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió duy trì tối đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 36 HR POSIT: 100 DEG/ 03 KTS Véc tơ đến 36 giờ Địa điểm : 100 độ/ 03 hải lý một giờ

--- ---

36 HRS, VALID AT: 36 giờ , Hiệu lực lúc :

090600Z --- 23.0N 113.8E 090600Z --- 23.0N 113.8E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

072100Z POSITION NEAR 22.3N 112.3E. 072100Z Địa điểm gần 22.3N 112.3E.

TROPICAL STORM 05W (EWINIAR), LOCATED APPROXIMATELY 106 NM WEST Bão Biển Nhiệt Đới 05W (EWINIAR), ở khoảng 106 hải lý Tây

OF HONG KONG, HAS TRACKED NORTH-NORTHEASTWARD AT 06 KNOTS OVER OF HONG KONG, đã đi hướng Bắc -Đông Bắc với/lúc 06 hải lý một giờ qua/trên

THE PAST SIX HOURS. ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR)SATELLITE THE sáu giờ qua . ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR) vệ tinh

IMAGERY SHOWS CONVECTIVE BANDING WRAPPING INTO A SMALL MASS OF DEEP Hình cho thấy CONVECTIVE BANDING bao bọc một SMALL MASS của sâu

CONVECTION COVERING UP THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC). THE đối lưu Cqua/trên ING UP hoàn lưu thấp trung tâm (LLCC).

INITIAL POSITION IS PLACED WITH FAIR CONFIDENCE BASED ON THE EIR Địa điểm ban đầu là PLACED với FAIR CONFIDENCE dựa trên EIR

LOOP. THE INITIAL INTENSITY OF 35 KNOTS IS BASED ON MULTI-AGENCY cuộn/mạch . Cường độ ban đầu của 35 hải lý một giờ là dựa trên MULTI-AGENCY

DVORAK CURRENT INTENSITY ESTIMATES OF T2.5 (35 KNOTS). ENVIRONMENTAL DVORAK Cường độ hiện nay ước tính của T2.5 (35 hải lý một giờ ). môi trường AL

ANALYSIS SHOWS MARGINALLY FAVORABLE VERTICAL WIND SHEAR OF 15 KNOTS, phân tích cho thấy MARGINALLY thuận lợi trên cao gió cắt của 15 hải lý một giờ ,

LIMITED EQUATORWARD OUTFLOW, AND STRONG POLEWARD OUTFLOW. LIMITED EQUATOR OUTFLOW, và mạnh POLE OUTFLOW.

THE SYSTEM IS TRACKING SLOWLY TOWARD THE NORTHEAST AND APPROACHING Bão là đi SLOWLY TO Đông Bắc và APPROACHING

THE MEI-YU FRONTAL BOUNDARY. THE SYSTEM IS OVER LAND AND IS EXPECTED THE MEI-YU FRONTAL BOUNDARY. Bão là trên đất liền và là EXPECTED

TO GRADUALLY DISSIPATE OVER LAND AND DEFLECT EASTWARD ALONG THE MEI- TO GRADUALLY tan biến trên đất liền và DEFLECT hướng Đông theo MEI-

YU BOUNDARY. MOST MEMBERS INDICATE THAT THE REMNANTS OF THE YU BOUNDARY. MOST MEMBERS cho biết REMNANTS của

CIRCULATION WILL MOVE BACK OVER WATER AFTER TAU 48, LIKELY EMBEDDED đối lưu sẽ MOVE BACK trên biển sau khi TAU 48, LIKELY EMBEDDED

WITHIN THE MEI-YU FRONT. BASED ON THE UNCERTAINTY IN MODEL GUIDANCE trong vòng MEI-YU FRONT. dựa trên UNCERTAINTYtrong MODEL GUIDANCE

ON THE PRECISE TIMING OF THE DEFLECTION TO THE EAST, THERE IS LOW ON PRECISE TIMING của DEFLECTION đến Đông , có thấp

CONFIDENCE IN THE JTWC FORECAST TRACK. THIS IS THE FINAL WARNING ON CONFIDENCEtrong Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ dự báo đường đi . Đây là Thông Báo cuối cùng ON

THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM THIS bão bởi Trung tâm Dự báo WRNCEN PEARL HARBOR HI. Bão

WILL BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM WILL được theo dõi kỹ cáng các dấu hiệu có thể bừng dậy . Tối đa

SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 071800Z IS 11 FEET.// Chiều Cao của Sóng to lúc 071800Z là 11 bộ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Thu Jun 7 21:10:54 UTC 2018

====================================================================