============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Mon Oct 16 15:14:23 UTC 2017

============================================================

WTPN31 PGTW 160900 WTPN31 PGTW 160900

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 24W (KHANUN) WARNING NR 017 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 24W (KHANUN) Thông Báo ố 017

DOWNGRADED FROM TROPICAL STORM 24W Xuống cấp từ Bão Biển Nhiệt Đới 24W

02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 02 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

160600Z --- NEAR 20.3N 109.3E 160600Z --- gần 20.3N 109.3E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 235 DEGREES AT 03 KTS di chuyển sáu giờ qua - 235 độ 03 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 015 NM Địa điểm chính xác trong vòng 015 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió duy trì tối đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão đang suy yếu và tan biến trên biể

REPEAT POSIT: 20.3N 109.3E Lập lại Địa Điểm : 20.3N 109.3E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

161800Z --- 20.1N 108.9E 161800Z --- 20.1N 108.9E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biể

VECTOR TO 24 HR POSIT: 230 DEG/ 02 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 230 độ/ 02 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

170600Z --- 19.8N 108.5E 170600Z --- 19.8N 108.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 015 KT, GUSTS 025 KT Gió duy trì tối đa - 015 hải lý một giờ , Giật 025 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biể

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

160900Z POSITION NEAR 20.3N 109.2E. 160900Z Địa điểm gần 20.3N 109.2E.

TROPICAL DEPRESSION (TD) 24W (KHANUN), LOCATED APPROXIMATELY 195 NM Áp Thấp Nhiệt Đới (TD) 24W (KHANUN), ở khoảng 195 hải lý

EAST-SOUTHEAST OF HANOI, VIETNAM, HAS TRACKED SOUTHWESTWARD AT 03 Đông -Đông Nam của HANOI, VIETNAM, đã đi hướng Tây Nam với/lúc 03

KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE hải lý một giờ trong vòng sáu giờ qua . Hình vệ tinh

IMAGERY (MSI) SHOWS THE SYSTEM HAS RAPIDLY WEAKENED AS THE LOW LEVEL Hình (MSI) cho thấy Bão đã mau chóng suy yếu AS thấp

CIRCULATION (LLC) HAS BECOME FULLY EXPOSED AND UNRAVELED AFTER BEING đối lưu (LLC) đã trở thành hoàn toàn phơi bày và tan biến sau khi BEING

DECOUPLED FROM ITS CENTRAL CONVECTION. THE MSI LOOP ALSO SHOWS tách rời từ IBão trung tâm đối lưu . MSI cuộn/mạch cũng cho thấy

STRATOCUMULUS LINES WRAPPING INTO THE LLC FROM THE NORTHWEST, AN STRATOCUMULUS LINES bao bọc LLC từ Tây Bắc , AN

INDICATION OF COLD AIR ENTRAINMENT IN THE LOW LEVELS. VIRTUALLY ALL INDICATION của không khí lạnh hút trong thấp S. Hầu như tất cả

OF THE ASSOCIATED DEEP CONVECTION HAVE SINCE COLLAPSED AFTER BEING OF ASSOCIATED đối lưu sâu đã sụp đổ sau khi BEING

SHEARED WESTWARD INTO SOUTHERN CHINA. UPPER LEVEL ANALYSIS INDICATES bị cắt hướng Tây trong Nam Trung Quốc . phân tích tầng cao cho biết

THE SYSTEM HAS MOVED INTO AN AREA OF STRONG (25-30 KNOT) EASTERLY Bão đi vào trong vùng của mạnh (25-30 hải lý một giờ ) Đông ERLY

VERTICAL WIND SHEAR, THE MAIN FACTOR FOR ITS RAPID DECAY. DUE TO THE trên cao gió cắt , yếu tố chính cho IBão mau chóng suy tàn . vì THE

HARSH ENVIRONMENT, TD 24W IS EXPECTED TO COMPLETELY DISSIPATE IN 12 khắt nghiệt môi trường , TD 24W sẽ hoàn toàn tan biến trong 12

HOURS IN THE GULF OF TONKIN. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM giờ trong Vịnh Bắc Việt . Đây là Thông Báo cuối cùng về cơn bão

BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE bởi Trung tâm Dự báo WRNCEN PEARL HARBOR HI. Bão sẽ BE

CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM SIGNIFICANT kỷ càng theo dõi các dấu hiệu có thể bừng dậy . Tối đa

WAVE HEIGHT AT 160600Z IS 8 FEET. REFER TO TROPICAL STORM 25W (LAN) Chiều cao Sóng với/lúc 160600Z là 8 bộ . Xem Bão Biển Nhiệt Đới 25W (LAN)

WARNINGS (WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.// Thông Báo (WTPN32 PGTW) Cập nhật mỗi 6 giờ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Mon Oct 16 15:14:23 UTC 2017

====================================================================