============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Mon Nov 28 20:10:23 UTC 2016

============================================================

WTPN31 PGTW 280900 WTPN31 PGTW 280900

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 29W (TOKAGE) WARNING NR 016 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 29W (TOKAGE) Thông Báo Số 016

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

280600Z --- NEAR 16.5N 117.3E 280600Z --- gần 16.5N 117.3E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 235 DEGREES AT 17 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 235 độ 17 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM Địa điểm chính xác trong vòng 060 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão đang suy yếu và tan biến trên biển

REPEAT POSIT: 16.5N 117.3E Lập lại Địa Điểm : 16.5N 117.3E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

281800Z --- 15.6N 114.9E 281800Z --- 15.6N 114.9E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

VECTOR TO 24 HR POSIT: 250 DEG/ 09 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 250 độ/ 09 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

290600Z --- 14.9N 113.1E 290600Z --- 14.9N 113.1E

MAX SUSTAINED WINDS - 015 KT, GUSTS 025 KT Gió Tối Đa - 015 hải lý một giờ , Giật 025 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

280900Z POSITION NEAR 16.3N 116.7E. 280900Z Địa điểm gần 16.3N 116.7E.

TROPICAL DEPRESSION 29W (TOKAGE), LOCATED APPROXIMATELY 242 NM Áp Thấp Nhiệt Đới 29W (TOKAGE), ở khoảng 242 hải lý

WEST-NORTHWEST OF MANILA, PHILIPPINES, HAS TRACKED SOUTHWESTWARD Tây -Tây Bắc của MANILA, PHILIPPINES, đã đi hướng Tây Nam

AT 17 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. AT 17 hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua .

THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON Đây là Thông báo cuối cùng về cơn bão BY THE JOINT Bão Biển

WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR WRNCEN PEARL HARBOR HI. Cơn Bão sẽ được theo dõi kỹ càng FOR

SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 280600Z dấu hiệu phục hồi . Chiều Cao Tối Đa của Sóng to lúc 280600Z

IS 10 FEET. là 10 bộ .

// //

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Mon Nov 28 20:10:23 UTC 2016

====================================================================