============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Oct 21 07:31:12 UTC 2015

============================================================

WTPN31 PGTW 210300 WTPN31 PGTW 210300

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 24W (KOPPU) WARNING NR 033 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 24W (KOPPU) Thông Báo Số 033

DOWNGRADED FROM TROPICAL STORM 24W Xuống cấp từ Bão Biển Nhiệt Đới 24W

02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 02 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

210000Z --- NEAR 19.1N 122.2E 210000Z --- gần 19.1N 122.2E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 100 DEGREES AT 07 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 100 độ 07 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM Địa điểm chính xác trong vòng 060 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão đang suy yếu và tan biến trên biển

REPEAT POSIT: 19.1N 122.2E Lập lại Địa Điểm : 19.1N 122.2E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

211200Z --- 19.2N 122.7E 211200Z --- 19.2N 122.7E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

VECTOR TO 24 HR POSIT: 035 DEG/ 02 KTS Véc tơ đến 24 HR Địa điểm : 035 độ/ 02 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

220000Z --- 19.6N 123.0E 220000Z --- 19.6N 123.0E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

210300Z POSITION NEAR 19.1N 122.3E. 210300Z Địa điểm gần 19.1N 122.3E.

TROPICAL DEPRESSION 24W (KOPPU), LOCATED APPROXIMATELY 362 NM Áp Thấp Nhiệt Đới 24W (KOPPU), ở khoảng 362 hải lý

SOUTH OF TAIPEI, TAIWAN, HAS TRACKED EASTWARD AT 07 KNOTS OVER Nam của Đài Bắc , Đài Loan , đã đi hướng hướng Đông lúc 07 hải lý một giờ OVER

THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MSI DEPICTS A BROAD AND ELONGATED LLCC THE PAST SIX giờ . ANIMATED MSI DEPICTS A BROAD và ELONGATED LLCC

THAT CONTINUES TO EXPAND AS WELL AS FAIRLY SHALLOW CONVECTION ON THE THAT CONTINUES đến EXPAND AS WELL AS FAIRLY SHALLOW CONVECTION ON THE

WESTERN SIDE OF THE SYSTEM. A 202308Z SSMIS PARTIAL IMAGE SHOWS THE Tây ERN SIDE của THE SYSTEM. A 202308Z SSMIS PARTIAL IMAGE SHOWS THE

WESTERN PORTION OF THE BROAD LLCC AND FAIRLY WEAK WRAPPING Tây ERN PORTION của THE BROAD LLCC và FAIRLY WEAK WRAPPING

CONVECTION, PROVIDING OVERALL LOW CONFIDENCE IN THE POSITIONING OF CONVECTION, PROVIDING OVERALL LOW CONFIDENCE IN THE Địa điểm ING của

THE SYSTEM. DUE TO THE WEAK NATURE OF THE CONVECTION SURROUNDING THE THE SYSTEM. DUE đến THE WEAK NATURE của THE CONVECTION SURROUNDING THE

SYSTEM, THE INTENSITY HAS BEEN DECREASED TO 25 KNOTS. UPPER LEVEL SYSTEM, THE cường độ HAS BEEN DECREASED đến 25 hải lý một giờ . UPPER LEVEL

ENVIRONMENT IS NOT FAVORABLE AS THE SYSTEM MOVES INTO AN AREA OF ENVIRONMENT IS NOT FAVORABLE AS THE SYSTEM MOVES INTO AN AREA của

HIGH VWS. THE SYSTEM WILL CONTINUE TO SLOWLY TRACK TO THE EAST TO HIGH VWS. THE SYSTEM WILL CONTINUE đến SLOWLY đường đi đến THE Đông đến

NORTHEAST OVER THE NEXT 24 HOURS AS IT CONTINUES TO DISSIPATE DUE TO Đông Bắc trong vòng NEXT 24 giờ AS IT CONTINUES đến DISSIPATE DUE đến

INCREASING VWS. WHILE MODEL GUIDANCE REMAINS FAIRLY WIDE SPREAD, THE INCREASING VWS. WHILE MODEL GUIDANCE REMAINS FAIRLY WIDE SPREAD, THE

MAJORITY OF GUIDANCE LOSES THE VORTEX DUE TO ITS BROAD, WEAK NATURE MAJORITY của GUIDANCE LOSES THE VORTEX DUE đến ITS BROAD, WEAK NATURE

AND TRACKS SLOWLY TO THE EAST. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS AND đường đi S SLOWLY đến THE Đông . Đây là Thông báo cuối cùng ON THIS

SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL SYSTEM BY THE JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL

BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM SIGNIFICANT BE CLOSELY MONITORED các dấu hiệu có thể bừng dậy . Tối đa SIGNIFICANT

WAVE HEIGHT AT 210000Z IS 12 FEET. REFER TO TYPHOON 25W (CHAMPI) Chiều cao Sóng lúc 210000Z IS 12 bộ . REFER đến Bão Biển 25W (CHAMPI)

WARNINGS (WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.// Thông Báo S (WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Oct 21 07:31:12 UTC 2015

====================================================================