============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Mon Mar 18 22:18:32 UTC 2019

============================================================

WTPN31 PGTW 180900 WTPN31 PGTW 180900

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL DEPRESSION 03W (THREE) WARNING NR 014// Vấn Đề /Áp Thấp Nhiệt Đới 03W (THREE) Thông Báo Số 014//

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 03W (THREE) WARNING NR 014 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 03W (THREE) Thông Báo Số 014

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

180600Z --- NEAR 6.6N 128.5E 180600Z --- gần 6.6N 128.5E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 265 DEGREES AT 16 KTS di chuyển sáu giờ qua - 265 độ 16 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 020 NM Địa điểm chính xác trong vòng 020 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

REPEAT POSIT: 6.6N 128.5E Lập lại Địa Điểm : 6.6N 128.5E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

181800Z --- 6.5N 126.2E 181800Z --- 6.5N 126.2E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 270 DEG/ 13 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 270 độ/ 13 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

190600Z --- 6.6N 123.5E 190600Z --- 6.6N 123.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 015 KT, GUSTS 025 KT Gió duy trì tối đa - 015 hải lý một giờ , Giật 025 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

180900Z POSITION NEAR 6.6N 127.9E. 180900Z Địa điểm gần 6.6N 127.9E.

TROPICAL DEPRESSION (TD) 03W (THREE), LOCATED APPROXIMATELY 170 NM Áp Thấp Nhiệt Đới (TD) 03W (THREE), ở khoảng 170 hải lý

EAST OF DAVAO, PHILIPPINES, HAS TRACKED WESTWARD AT 16 KNOTS OVER Đông của DAVAO, PHILIPPINES, đã đi hướng hướng Tây với/lúc 16 hải lý một giờ qua/trên

THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGERY SHOWS A sáu giờ qua . Hình vệ tinh Hình cho thấy A

DISORGANIZED SYSTEM WITH A SMALL AREA OF FRAGMENTED CONVECTION DISORGANIZED bão với một SMALL vùng của FRAGMENTED đối lưu

SHEARED NORTHWESTWARD OF A RAGGED, EXPOSED, AND ILL-DEFINED bị cắt Tây Bắc của một RAGGED, phơi bày , và ILL-DEFINED

CIRCULATION. A 180121Z DIRECT ASCAT PASS INDICATES THE LOW LEVEL đối lưu . một 180121Z DIRECT ASCAT PASS cho biết thấp LEVEL

CIRCULATION HAS UNRAVELED AND OPENED INTO A WAVE/INVERTED TROUGH. THE đối lưu đã tan biến và OPENEDtrong một WAVE/INVERTED TROUGH. THE

SAME ASCAT IMAGERY AND AGENCY DVORAK ESTIMATES FROM PGTW AND RJTD SAME ASCAT Hình và AGENCY ước tính DVORAK từ PGTW và RJTD

INDICATE THE TD HAS WEAKENED TO BELOW JTWC WARNING CRITERIA AND IS cho biềt TD đã suy yếu đến dướ Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ Thông Báo CRITERIA và IS

NOT EXPECTED TO RECOVER AS IT TRACKS WESTWARD IN THE PHILIPPINE SEA NOT EXPECTED đến RECqua/trên khi đi hướng Tây trong PHILIPPINE SEA

UNDER INCREASING VERTICAL WIND SHEAR. ADDITIONALLY, BY TAU 12, THE UNDER INCREASING trên cao gió cắt . thêm LY, bởi TAU 12, THE

SYSTEM WILL MAKE LANDFALL IN THE SOUTHERN PHILIPPINE ISLAND OF bão sẽ MAKE đất liền trong Nam PHILIPPINE ISđất của

MINDANAO NEAR DAVAO LEADING TO ITS FURTHER EROSION. HOWEVER, THE MINDANAO gần DAVAO dẫn đến ITS hơn nữa EROSION. HOWEVER, THE

SHEARED CONVECTION WILL STILL BRING NUMEROUS THUNDERSTORMS AND LARGE bị cắt đối lưu sẽ vẫn BRING NUMEROUS THUNDERBã S và LARGE

AMOUNTS OF PRECIPITATION THAT CAN TRIGGER GUSTY WIND CONDITIONS AND AMOUNTS của PRECIPITATION THAT CAN TRIGGER Giật Y gió CONDITIONS và

FLASH FLOODING OVER SOUTHERN MINDANAO. THIS IS THE FINAL WARNING ON FLASH FLOODING qua/trên Nam MINDANAO. Đây là Thông Báo cuối cùng ON

THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM THIS bão bởi Trung tâm Dự báo WRNCEN PEARL HARBOR HI. Bão

WILL BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM sẽ được theo dõi kỹ cáng các dấu hiệu có thể bừng dậy . Tối đa

SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 180600Z IS 10 FEET.// Chiều Cao của Sóng to lúc 180600Z là 10 bộ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Mon Mar 18 22:18:32 UTC 2019

====================================================================