============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Tue Sep 16 19:49:18 UTC 2014

============================================================

WTPN31 PGTW 162100 WTPN31 PGTW 162100

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL STORM 15W (KALMAEGI) WARNING NR 025 1. Bão Biển Nhiệt Đới 15W (KALMAEGI) Thông Báo Số 025

DOWNGRADED FROM TYPHOON 15W Xuống cấp từ Bão Biển 15W

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

161800Z --- NEAR 22.1N 106.1E 161800Z --- gần 22.1N 106.1E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 300 DEGREES AT 20 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 300 độ 20 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM Địa điểm chính xác trong vòng 060 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 060 KT, GUSTS 075 KT Gió Tối Đa - 060 hải lý một giờ , Giật 075 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

REPEAT POSIT: 22.1N 106.1E Lập lại Địa Điểm : 22.1N 106.1E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

170600Z --- 23.0N 102.7E 170600Z --- 23.0N 102.7E

MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT Gió Tối Đa - 040 hải lý một giờ , Giật 050 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 285 DEG/ 11 KTS Véc tơ đến 24 HR Địa điểm : 285 độ/ 11 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

171800Z --- 23.6N 100.5E 171800Z --- 23.6N 100.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

162100Z POSITION NEAR 22.3N 105.2E. 162100Z Địa điểm gần 22.3N 105.2E.

TROPICAL STORM 15W (KALMAEGI), LOCATED APPROXIMATELY 67 NM OF Bão Biển Nhiệt Đới 15W (KALMAEGI), ở khoảng 67 hải lý của

HANOI, VIETNAM, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD AT 20 KNOTS OVER HANOI, VIETNAM, đã đi hướng Tây -Tây Bắc lúc 20 hải lý một giờ OVER

THE PAST SIX HOURS. ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR) SATELLITE THE PAST SIX giờ . ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR) vệ tinh

IMAGERY CONTINUES TO SHOW TS 15W HAS MAINTAINED SOME OF ITS CURVED IMAGERY CONTINUES đến SHOW TS 15W HAS MAINTAINED SOME của ITS CURVED

BANDING STRUCTURE AS IT TRACKS OVER NORTHERN VIETNAM. THE CURRENT BANDING STRUCTURE AS IT đường đi S OVER Bắc ERN VIETNAM. THE CURRENT

POSITION IS BASED ON THE EIR ANIMATION AND LIMITED OBSERVATIONS IN Địa điểm IS dựa trên THE EIR ANIMATION và LIMITED OBSERVATIONS IN

THE AREA. UPPER LEVEL ANALYSIS INDICATES A POINT-SOURCE ANTICYCLONE THE AREA. UPPER LEVEL ANALYSIS INDICATES A POINT-SOURCE ANTIBão Biển

IS LOCATED OVER THE SYSTEM, PROVIDING GOOD RADIAL OUTFLOW IN A LOW IS LOCATED trong vòng SYSTEM, PROVIDING GOOD RADIAL OUTFLOW IN A LOW

VERTICAL WIND SHEAR ENVIRONMENT. TS 15W IS TRACKING ALONG THE VERTICAL gió SHEAR ENVIRONMENT. TS 15W IS đường đi ING ALONG THE

SOUTHERN PERIPHERY OF A DEEP LAYERED SUBTROPICAL RIDGE POSITIONED TO Nam ERN PERIPHERY của A DEEP LAYERED SUBTROPICAL RIDGE Địa điểm ED đến

THE NORTHEAST. TS 15W WILL RAPIDLY WEAKEN AS IT CONTINUES TO THE Đông Bắc . TS 15W WILL RAPIDLY WEAKEN AS IT CONTINUES đến

TRAVERSE INTO THE CON VOI MOUNTAIN RANGE, LEADING TO COMPLETE TRAVERSE INTO THE CON VOI MOUNTAIN RANGE, LEADING đến COMPLETE

DISSIPATION BY THE END OF THE FORECAST PERIOD. DYNAMIC MODEL DISSIPATION BY THE END của THE FORECAST PERIOD. DYNAMIC MODEL

GUIDANCE REMAINS IN TIGHT AGREEMENT, LENDING HIGH CONFIDENCE IN THE GUIDANCE REMAINS IN TIGHT AGREEMENT, LENDING HIGH CONFIDENCE IN THE

JTWC FORECAST TRACK. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ FORECAST đường đi . Đây là Thông báo cuối cùng về cơn bão BY THE

JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY

MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION.// MONITORED các dấu hiệu có thể bừng dậy .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Tue Sep 16 19:49:18 UTC 2014

====================================================================