============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Aug 20 07:55:22 UTC 2016

============================================================

WTPN33 PGTW 190900 WTPN33 PGTW 190900

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL STORM 11W (DIANMU) WARNING NR 006 1. Bão Biển Nhiệt Đới 11W (DIANMU) Thông Báo Số 006

03 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 03 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

190600Z --- NEAR 20.8N 106.5E 190600Z --- gần 20.8N 106.5E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 290 DEGREES AT 12 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 290 độ 12 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 025 NM Địa điểm chính xác trong vòng 025 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT Gió Tối Đa - 040 hải lý một giờ , Giật 050 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

REPEAT POSIT: 20.8N 106.5E Lập lại Địa Điểm : 20.8N 106.5E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

191800Z --- 21.1N 103.8E 191800Z --- 21.1N 103.8E

MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT Gió Tối Đa - 035 hải lý một giờ , Giật 045 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 285 DEG/ 16 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 285 độ/ 16 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

200600Z --- 21.8N 100.4E 200600Z --- 21.8N 100.4E

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

190900Z POSITION NEAR 20.9N 105.8E. 190900Z Địa điểm gần 20.9N 105.8E.

TROPICAL STORM 11W (DIANMU), LOCATED APPROXIMATELY 36 NM EAST- Bão Biển Nhiệt Đới 11W (DIANMU), ở khoảng 36 hải lý Đông -

SOUTHEAST OF HANOI, VIETNAM, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD AT 12 Đông Nam của HANOI, VIETNAM, đã đi hướng Tây -Tây Bắc lúc 12

KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua . Hình vệ tinh

IMAGERY DEPICTS DEEP CONVECTIVE BANDING WRAPPING INTO A LOW LEVEL hình RY cho biết S DEEP CONVECTIVE BANDING WRAPPING INTO A LOW LEVEL

CIRCULATION CENTER NOW POSITIONED OVER NORTHERN VIETNAM. THE CIRCULATION trung tâm hiện nay Địa điểm ED OVER Bắc VIETNAM. THE

POSITION IS BASED ON RECENT SATELLITE FIXES FROM PGTW AND RJTD WITH Địa điểm là dựa trên Hình vệ tinh mới đây từ PGTW và RJTD WITH

HIGH CONFIDENCE. THE CURRENT INTENSITY IS ASSESSED AT 40 KNOTS AND HIGH CONFIDENCE. THE CURRENT cường độ là ASSESSED lúc 40 hải lý một giờ và

IS SUPPORTED BY A 06Z OBSERVATION FROM BACH LONG VI REPORTING 41 là SUPPORTED BY A 06Z OBSERVATION từ BACH LONG VI REPORTING 41

KNOTS. TS 11W IS FORECAST TO REMAIN OVER LAND AND DISSIPATE BY TAU hải lý một giờ . TS 11W được dự báo đến ở trên đất liền và Dlà SIPATE BY TAU

24. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON 24. Đây là Thông báo cuối cùng về cơn bão BY THE JOINT Bão Biển

WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR WRNCEN PEARL HARBOR HI. Cơn Bão sẽ được theo dõi kỹ càng FOR

SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 190600Z dấu hiệu phục hồi . Chiều Cao Tối Đa của Sóng to lúc 190600Z

IS 7 FEET. REFER TO TROPICAL STORM 10W (MINDULLE) WARNINGS (WTPN32 là 7 bộ . REFER đến Bão Biển Nhiệt Đới 10W (MINDULLE) Thông Báo S (WTPN32

PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES. REFER TO TROPICAL STORM 12W (TWELVE) PGTW) FOR sáu -HOURLY UPDATES. REFER đến Bão Biển Nhiệt Đới 12W (TWELVE)

WARNINGS (WTPN34 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES. Thông Báo S (WTPN34 PGTW) FOR sáu -HOURLY UPDATES.

// //

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Aug 20 07:55:22 UTC 2016

====================================================================