============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Thu Dec 17 03:32:51 UTC 2015

============================================================

WTPN31 PGTW 170300 WTPN31 PGTW 170300

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE FINAL WARNING// Vấn Đề /Bão Biển Nhiệt Đới FINAL Thông Báo//

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 28W (MELOR) WARNING NR 023 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 28W (MELOR) Thông Báo Số 023

DOWNGRADED FROM TROPICAL STORM 28W Xuống cấp từ Bão Biển Nhiệt Đới 28W

02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 02 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

170000Z --- NEAR 13.3N 118.9E 170000Z --- gần 13.3N 118.9E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 210 DEGREES AT 08 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 210 độ 08 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM Địa điểm chính xác trong vòng 060 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão đang suy yếu và tan biến trên biển

REPEAT POSIT: 13.3N 118.9E Lập lại Địa Điểm : 13.3N 118.9E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

171200Z --- 11.2N 117.5E 171200Z --- 11.2N 117.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

VECTOR TO 24 HR POSIT: 225 DEG/ 15 KTS Véc tơ đến 24 HR Địa điểm : 225 độ/ 15 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

180000Z --- 9.1N 115.3E 180000Z --- 9.1N 115.3E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

170300Z POSITION NEAR 12.8N 118.5E. 170300Z Địa điểm gần 12.8N 118.5E.

TROPICAL DEPRESSION (TD) 28W (MELOR), LOCATED APPROXIMATELY 145 NM Áp Thấp Nhiệt Đới (TD) 28W (MELOR), ở khoảng 145 hải lý

WEST-SOUTHWEST OF MANILA, PHILIPPINES, HAS TRACKED SOUTH- Tây -Tây Nam của MANILA, PHILIPPINES, đã đi hướng Nam -

SOUTHWESTWARD AT 08 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED Tây Nam lúc 08 hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua . ANIMATED

MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGERY AND RECENT MICROWAVE IMAGERY DEPICTS MULTISPECTRAL vệ tinh IMAGERY và RECENT MICROWAVE IMAGERY DEPICTS

AN OPEN TROUGH WITH NO DISCERNABLE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER. THE AN OPEN TROUGH WITH NO DISCERNABLE một trung tâm xoáy thấp . THE

CONVECTION PREVIOUSLY ASSOCIATED WITH THE STORM IS MOVING RAPIDLY TO CONVECTION PREVIOUSLY ASSOCIATED WITH THE Bã IS MOVING RAPIDLY đến

THE NORTHEAST EMBEDDED WITHIN THE BOUNDARY LAYER. DUE TO THE STRONG THE Đông Bắc EMBEDDED trong vòng THE BOUNDARY LAYER. DUE đến THE STRONG

NORTHEASTERLY SURGE EVENT AND HIGH VERTICAL WIND SHEAR IN THE SOUTH Đông Bắc ERLY SURGE EVENT và HIGH VERTICAL gió SHEAR IN THE Nam

CHINA SEA, THE SYSTEM IS NOT EXPECTED TO REGENERATE. THIS IS THE CHINA SEA, THE SYSTEM IS NOT EXPECTED đến REGENERATE. THIS IS THE

FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL FINAL Thông Báo về cơn bão BY THE JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL

HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF HARBOR HI. Cơn Bão sẽ được theo dõi kỹ càng FOR SIGNS của

REGENERATION. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 170000Z REGENERATION. Chiều Cao Tối Đa của Sóng to lúc 170000Z

IS 8 FEET. REFER TO TROPICAL DEPRESSION 29W (TWENTYNINE) WARNINGS IS 8 bộ . REFER đến Áp Thấp Nhiệt Đới 29W (TWENTYNINE) Thông Báo S

(WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.// (WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Thu Dec 17 03:32:51 UTC 2015

====================================================================