============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Dec 28 02:17:52 UTC 2016

============================================================

WTPN31 PGTW 280300 WTPN31 PGTW 280300

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 30W (NOCK-TEN) WARNING NR 028 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 30W (NOCK-TEN) Thông Báo Số 028

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

280000Z --- NEAR 12.9N 113.3E 280000Z --- gần 12.9N 113.3E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 250 DEGREES AT 15 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 250 độ 15 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 015 NM Địa điểm chính xác trong vòng 015 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão đang suy yếu và tan biến trên biển

REPEAT POSIT: 12.9N 113.3E Lập lại Địa Điểm : 12.9N 113.3E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

281200Z --- 11.5N 111.4E 281200Z --- 11.5N 111.4E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

VECTOR TO 24 HR POSIT: 230 DEG/ 12 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 230 độ/ 12 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

290000Z --- 9.9N 109.6E 290000Z --- 9.9N 109.6E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

280300Z POSITION NEAR 12.6N 112.8E. 280300Z Địa điểm gần 12.6N 112.8E.

TROPICAL DEPRESSION (TD) 30W (NOCK-TEN), LOCATED APPROXIMATELY 407 NM Áp Thấp Nhiệt Đới (TD) 30W (NOCK-TEN), ở khoảng 407 hải lý

EAST-NORTHEAST OF HO CHI MINH CITY, VIETNAM, HAS TRACKED WEST- Đông -Đông Bắc của HO CHI MINH CITY, VIETNAM, đã đi hướng Tây -

SOUTHWESTWARD AT 15 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED Tây Nam lúc 15 hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua . ANIMATED

MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGERY AND A 272338Z SSMIS 91GHZ MICROWAVE MULTlà PECTRAL Hình vệ tinh và A 272338Z SSMlà 91GHZ MICROWAVE

IMAGE DEPICT A FULLY EXPOSED LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) hình cho biết A FULLY EXPOSED một trung tâm xoáy thấp (LLCC)

WITH NO ASSOCIATED CONVECTION REMAINING. THE REMNANTS OF TD NOCK-TEN WITH NO ASSOCIATED CONVECTION ở ING. THE REMNANTS của TD NOCK-TEN

WILL CONTINUE TO MOVE SOUTHWESTWARD EMBEDDED WITHIN THE NORTHEAST WILL CONTINUE đến MOVE Tây Nam EMBEDDED trong vòng THE Đông Bắc

MONSOON FLOW. EXPECT WINDS ASSOCIATED WITH THE COLD SURGE OVER THE MONSOON FLOW. EXPECT gió ASSOCIATED WITH THE COLD SURGE trong vòng

SOUTH CHINA SEA TO REMAIN STRONG (25-35 KNOTS), ALTHOUGH NOT Nam CHINA SEA đến ở STRONG (25-35 hải lý một giờ ), ALTHOUGH NOT

ASSOCIATED WITH THE REMNANTS OF TD 30W. HIGH VERTICAL WIND SHEAR AND ASSOCIATED WITH THE REMNANTS của TD 30W. HIGH VERTICAL gió SHEAR và

COOL, DRY AIR ASSOCIATED WITH THE COLD SURGE WILL PREVENT ANY RE- COOL, DRY AIR ASSOCIATED WITH THE COLD SURGE WILL PREVENT ANY RE-

INTENSIFICATION. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE INTENSIFICATION. Đây là Thông báo cuối cùng về cơn bão BY THE

JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY

MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT MONITORED các dấu hiệu có thể bừng dậy . Chiều Cao Tối Đa của Sóng to

AT 280000Z IS 18 FEET.// AT 280000Z là 18 bộ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Dec 28 02:17:52 UTC 2016

====================================================================