============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sun Apr 5 20:05:50 UTC 2015

============================================================

WTPN31 PGTW 052100 WTPN31 PGTW 052100

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 04W (MAYSAK) WARNING NR 040 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 04W (MAYSAK) Thông Báo Số 040

DOWNGRADED FROM TROPICAL STORM 04W Xuống cấp từ Bão Biển Nhiệt Đới 04W

02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 02 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

051800Z --- NEAR 18.3N 119.1E 051800Z --- gần 18.3N 119.1E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 295 DEGREES AT 15 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 295 độ 15 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM Địa điểm chính xác trong vòng 060 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão đang suy yếu và tan biến trên biển

REPEAT POSIT: 18.3N 119.1E Lập lại Địa Điểm : 18.3N 119.1E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

060600Z --- 19.5N 117.8E 060600Z --- 19.5N 117.8E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

VECTOR TO 24 HR POSIT: 300 DEG/ 07 KTS Véc tơ đến 24 HR Địa điểm : 300 độ/ 07 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

061800Z --- 20.2N 116.5E 061800Z --- 20.2N 116.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

052100Z POSITION NEAR 18.6N 118.8E. 052100Z Địa điểm gần 18.6N 118.8E.

TROPICAL DEPRESSION 04W (MAYSAK), LOCATED APPROXIMATELY 365 NM Áp Thấp Nhiệt Đới 04W (MAYSAK), ở khoảng 365 hải lý

SOUTHEAST OF HONG KONG, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD AT 15 Đông Nam của HONG KONG, đã đi hướng Tây -Tây Bắc lúc 15

KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR) hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua . ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR)

SATELLITE IMAGERY REVEALS THAT THE BULK OF THE DEEP CONVECTION HAS vệ tinh IMAGERY REVEALS THAT THE BULK của THE DEEP CONVECTION HAS

WARMED AND SHEARED AWAY FROM THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER, WHICH WARMED và SHEARED AWAY từ THE một trung tâm xoáy thấp , WHICH

HAS UNRAVELED OVER THE PAST 12 HOURS. RECENT MICROWAVE IMAGES STILL HAS USố AVELED trong vòng PAST 12 giờ . RECENT MICROWAVE IMAGES STILL

INDICATE A BROAD AREA OF CYCLONIC TURNING, BUT THERE IS NO DEFINED INDICATE A BROAD AREA của CYCLONIC TURNING, BUT THERE IS NO DEFINED

SYSTEM CENTER SINCE TD 04W REEMERGED IN THE SOUTH CHINA SEA. THE SYSTEM CENTER SINCE TD 04W REEMERGED IN THE Nam CHINA SEA. THE

INITIAL POSITION AND INTENSITY IS BASED ON THE EIR ANIMATION AND INITIAL Địa điểm và cường độ IS dựa trên THE EIR ANIMATION và

POOR STRUCTURE ILLUSTRATED IN THE AFOREMENTIONED MICROWAVE IMAGES POOR STRUCTURE ILLUSTRATED IN THE AFOREMENTIONED MICROWAVE IMAGES

WITH LOW CONFIDENCE. UPPER-LEVEL ANALYSIS IS MARGINAL AS THE SYSTEM WITH LOW CONFIDENCE. UPPER-LEVEL ANALYSIS IS MARGINAL AS THE SYSTEM

REMAINS IN AN AREA OF MODERATE (15 TO 20 KNOT) NORTHWESTERLY REMAINS IN AN AREA của MODERATE (15 đến 20 hải lý một giờ ) Tây Bắc ERLY

VERTICAL WIND SHEAR (VWS) AND WEAK RADIAL OUTFLOW. THE CYCLONE IS VERTICAL gió SHEAR (VWS) và WEAK RADIAL OUTFLOW. THE Bão Biển IS

TRACKING ALONG THE SOUTHWESTERN PERIPHERY OF THE DEEP LAYERED đường đi ING ALONG THE Tây Nam ERN PERIPHERY của THE DEEP LAYERED

SUBTROPICAL RIDGE (STR). THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY SUBTROPICAL RIDGE (STR). Đây là Thông báo cuối cùng về cơn bão BY

THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY THE JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY

MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT MONITORED các dấu hiệu có thể bừng dậy . Chiều Cao Tối Đa của Sóng to

AT 051800Z IS 10 FEET. REFER TO TROPICAL DEPRESSION 05W (HAISHEN) AT 051800Z IS 10 bộ . REFER đến Áp Thấp Nhiệt Đới 05W (HAISHEN)

WARNINGS (WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.// Thông Báo S (WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sun Apr 5 20:05:50 UTC 2015

====================================================================