============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Dec 16 01:28:35 UTC 2017

============================================================

WTPN31 PGTW 160300 WTPN31 PGTW 160300

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL STORM 32W (KAI-TAK) WARNING NR 010 1. Bão Biển Nhiệt Đới 32W (KAI-TAK) Thông Báo Số 010

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

160000Z --- NEAR 12.5N 126.3E 160000Z --- gần 12.5N 126.3E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 295 DEGREES AT 09 KTS di chuyển sáu giờ qua - 295 độ 09 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 020 NM Địa điểm chính xác trong vòng 020 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY A COMBINATION OF Địa điểm dựa trên trung tâm ở bởi một COMBINATION của

SATELLITE AND RADAR vệ tinh và RADAR

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT Gió duy trì tối đa - 050 hải lý một giờ , Giật 065 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 080 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 080 hải lý Đông Bắc Phần

080 NM SOUTHEAST QUADRANT 080 hải lý Đông Nam Phần

110 NM SOUTHWEST QUADRANT 110 hải lý Tây Nam Phần

120 NM NORTHWEST QUADRANT 120 hải lý Tây Bắc Phần

REPEAT POSIT: 12.5N 126.3E Lập lại Địa Điểm : 12.5N 126.3E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

161200Z --- 12.4N 124.9E 161200Z --- 12.4N 124.9E

MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT Gió duy trì tối đa - 045 hải lý một giờ , Giật 055 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 070 hải lý Đông Bắc Phần

060 NM SOUTHEAST QUADRANT 060 hải lý Đông Nam Phần

100 NM SOUTHWEST QUADRANT 100 hải lý Tây Nam Phần

110 NM NORTHWEST QUADRANT 110 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 24 HR POSIT: 260 DEG/ 07 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 260 độ/ 07 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

170000Z --- 12.2N 123.4E 170000Z --- 12.2N 123.4E

MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT Gió duy trì tối đa - 040 hải lý một giờ , Giật 050 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 070 hải lý Đông Bắc Phần

060 NM SOUTHEAST QUADRANT 060 hải lý Đông Nam Phần

100 NM SOUTHWEST QUADRANT 100 hải lý Tây Nam Phần

110 NM NORTHWEST QUADRANT 110 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 36 HR POSIT: 260 DEG/ 08 KTS Véc tơ đến 36 giờ Địa điểm : 260 độ/ 08 hải lý một giờ

--- ---

36 HRS, VALID AT: 36 giờ , Hiệu lực lúc :

171200Z --- 11.9N 121.7E 171200Z --- 11.9N 121.7E

MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT Gió duy trì tối đa - 040 hải lý một giờ , Giật 050 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 070 hải lý Đông Bắc Phần

060 NM SOUTHEAST QUADRANT 060 hải lý Đông Nam Phần

100 NM SOUTHWEST QUADRANT 100 hải lý Tây Nam Phần

110 NM NORTHWEST QUADRANT 110 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 48 HR POSIT: 260 DEG/ 08 KTS Véc tơ đến 48 giờ Địa điểm : 260 độ/ 08 hải lý một giờ

--- ---

EXTENDED OUTLOOK: Dự Báo Thêm :

48 HRS, VALID AT: 48 giờ , Hiệu lực lúc :

180000Z --- 11.6N 120.1E 180000Z --- 11.6N 120.1E

MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT Gió duy trì tối đa - 040 hải lý một giờ , Giật 050 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 070 hải lý Đông Bắc Phần

060 NM SOUTHEAST QUADRANT 060 hải lý Đông Nam Phần

100 NM SOUTHWEST QUADRANT 100 hải lý Tây Nam Phần

110 NM NORTHWEST QUADRANT 110 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 72 HR POSIT: 255 DEG/ 08 KTS Véc tơ đến 72 giờ Địa điểm : 255 độ/ 08 hải lý một giờ

--- ---

72 HRS, VALID AT: 72 giờ , Hiệu lực lúc :

190000Z --- 10.8N 117.1E 190000Z --- 10.8N 117.1E

MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT Gió duy trì tối đa - 045 hải lý một giờ , Giật 055 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 175 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 175 hải lý Đông Bắc Phần

045 NM SOUTHEAST QUADRANT 045 hải lý Đông Nam Phần

150 NM SOUTHWEST QUADRANT 150 hải lý Tây Nam Phần

285 NM NORTHWEST QUADRANT 285 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 96 HR POSIT: 250 DEG/ 07 KTS Véc tơ đến 96 giờ Địa điểm : 250 độ/ 07 hải lý một giờ

--- ---

LONG RANGE OUTLOOK: Dự Báo Xa :

--- ---

96 HRS, VALID AT: 96 giờ , Hiệu lực lúc :

200000Z --- 9.8N 114.5E 200000Z --- 9.8N 114.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT Gió duy trì tối đa - 045 hải lý một giờ , Giật 055 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 290 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 290 hải lý Đông Bắc Phần

045 NM SOUTHEAST QUADRANT 045 hải lý Đông Nam Phần

245 NM SOUTHWEST QUADRANT 245 hải lý Tây Nam Phần

345 NM NORTHWEST QUADRANT 345 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 120 HR POSIT: 250 DEG/ 07 KTS Véc tơ đến 120 giờ Địa điểm : 250 độ/ 07 hải lý một giờ

--- ---

120 HRS, VALID AT: 120 giờ , Hiệu lực lúc :

210000Z --- 8.8N 111.7E 210000Z --- 8.8N 111.7E

MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT Gió duy trì tối đa - 045 hải lý một giờ , Giật 055 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 380 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 380 hải lý Đông Bắc Phần

060 NM SOUTHEAST QUADRANT 060 hải lý Đông Nam Phần

165 NM SOUTHWEST QUADRANT 165 hải lý Tây Nam Phần

275 NM NORTHWEST QUADRANT 275 hải lý Tây Bắc Phần

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

160300Z POSITION NEAR 12.5N 125.9E. 160300Z Địa điểm gần 12.5N 125.9E.

TROPICAL STORM 32W (KAI-TAK), LOCATED APPROXIMATELY 334 NM EAST- Bão Biển Nhiệt Đới 32W (KAI-TAK), ở khoảng 334 hải lý Đông -

SOUTHEAST OF MANILA, PHILIPPINES, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD Đông Nam của MANILA, PHILIPPINES, đã đi hướng Tây -Tây Bắc

AT 09 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE AT 09 hải lý một giờ trong vòng sáu giờ qua . Sóng to Tối Đa

HEIGHT AT 160000Z IS 23 FEET. NEXT WARNINGS AT 160900Z, 161500Z, chiều cao với/lúc 160000Z là 23 bộ . Thông Báo Sắp Tới Lúc 160900Z, 161500Z,

162100Z AND 170300Z.// 162100Z và 170300Z.//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Dec 16 01:28:35 UTC 2017

====================================================================