============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Jun 24 02:09:40 UTC 2015

============================================================

WTPN31 PGTW 240300 WTPN31 PGTW 240300

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 08W (KUJIRA) WARNING NR 015 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 08W (KUJIRA) Thông Báo Số 015

DOWNGRADED FROM TROPICAL STORM 08W Xuống cấp từ Bão Biển Nhiệt Đới 08W

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

240000Z --- NEAR 20.4N 106.4E 240000Z --- gần 20.4N 106.4E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 295 DEGREES AT 05 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 295 độ 05 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 040 NM Địa điểm chính xác trong vòng 040 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT Gió Tối Đa - 030 hải lý một giờ , Giật 040 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

REPEAT POSIT: 20.4N 106.4E Lập lại Địa Điểm : 20.4N 106.4E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

241200Z --- 21.1N 105.7E 241200Z --- 21.1N 105.7E

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 345 DEG/ 08 KTS Véc tơ đến 24 HR Địa điểm : 345 độ/ 08 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

250000Z --- 22.6N 105.2E 250000Z --- 22.6N 105.2E

MAX SUSTAINED WINDS - 015 KT, GUSTS 025 KT Gió Tối Đa - 015 hải lý một giờ , Giật 025 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

240300Z POSITION NEAR 20.6N 106.2E. 240300Z Địa điểm gần 20.6N 106.2E.

TROPICAL DEPRESSION (TD) 08W (KUJIRA), LOCATED APPROXIMATELY 46 NM Áp Thấp Nhiệt Đới (TD) 08W (KUJIRA), ở khoảng 46 hải lý

SOUTHEAST OF HANOI, VIETNAM, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD AT 05 Đông Nam của HANOI, VIETNAM, đã đi hướng Tây -Tây Bắc lúc 05

KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua . ANIMATED MULTISPECTRAL vệ tinh

IMAGERY (MSI) SHOWS THAT THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER HAS MADE IMAGERY (MSI) SHOWS THAT THE một trung tâm xoáy thấp HAS MADE

LANDFALL OVER NORTHERN VIETNAM WHILE THE CONVECTION CONTINUES TO BE LANDFALL OVER Bắc ERN VIETNAM WHILE THE CONVECTION CONTINUES đến BE

SHEARED TO THE SOUTHWEST. THE CURRENT POSITION IS BASED ON THE MSI SHEARED đến THE Tây Nam . THE CURRENT Địa điểm IS dựa trên THE MSI

LOOP AND SUPPORTED BY THE 232332Z PGTW FIX WITH GOOD CONFIDENCE. THE LOOP và SUPPORTED BY THE 232332Z PGTW FIX WITH GOOD CONFIDENCE. THE

INITIAL INTENSITY IS BASED ON THE DETERIORATING STRUCTURE OF THE INITIAL cường độ IS dựa trên THE DETERIORATING STRUCTURE của THE

SYSTEM OVER THE PAST SIX HOURS AS IT INTERACTS WITH LAND. THE SYSTEM SYSTEM trong vòng 6 giờ qua AS IT INTERACTS WITH LAND. THE SYSTEM

WILL CONTINUE TO MOVE INLAND AND FURTHER DETERIORATE LEADING TO ITS WILL CONTINUE đến MOVE INLAND và FURTHER DETERIORATE LEADING đến ITS

DISSIPATION BY THE END OF THE FORECAST PERIOD. THIS IS THE FINAL DISSIPATION BY THE END của THE FORECAST PERIOD. THIS IS THE FINAL

WARNING ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. Thông Báo về cơn bão BY THE JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI.

THE SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION.// Cơn Bão sẽ được theo dõi kỹ càng các dấu hiệu có thể bừng dậy .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Jun 24 02:09:40 UTC 2015

====================================================================