============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Oct 6 15:13:15 UTC 2018

============================================================

WTPN31 PGTW 161500 WTPN31 PGTW 161500

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TYPHOON 26W (MANGKHUT) WARNING NR 039 1. Bão Biển 26W (MANGKHUT) Thông Báo Số 039

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

161200Z --- NEAR 22.1N 111.8E 161200Z --- gần 22.1N 111.8E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 285 DEGREES AT 17 KTS di chuyển sáu giờ qua - 285 độ 17 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 030 NM Địa điểm chính xác trong vòng 030 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 070 KT, GUSTS 085 KT Gió duy trì tối đa - 070 hải lý một giờ , Giật 085 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

RADIUS OF 064 KT WINDS - 020 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 064 hải lý một giờ gió - 020 hải lý Đông Bắc Phần

025 NM SOUTHEAST QUADRANT 025 hải lý Đông Nam Phần

040 NM SOUTHWEST QUADRANT 040 hải lý Tây Nam Phần

030 NM NORTHWEST QUADRANT 030 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 050 KT WINDS - 090 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 050 hải lý một giờ gió - 090 hải lý Đông Bắc Phần

085 NM SOUTHEAST QUADRANT 085 hải lý Đông Nam Phần

090 NM SOUTHWEST QUADRANT 090 hải lý Tây Nam Phần

065 NM NORTHWEST QUADRANT 065 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 195 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 195 hải lý Đông Bắc Phần

170 NM SOUTHEAST QUADRANT 170 hải lý Đông Nam Phần

135 NM SOUTHWEST QUADRANT 135 hải lý Tây Nam Phần

185 NM NORTHWEST QUADRANT 185 hải lý Tây Bắc Phần

REPEAT POSIT: 22.1N 111.8E Lập lại Địa Điểm : 22.1N 111.8E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

170000Z --- 23.0N 108.8E 170000Z --- 23.0N 108.8E

MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT Gió duy trì tối đa - 050 hải lý một giờ , Giật 065 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

RADIUS OF 050 KT WINDS - 030 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 050 hải lý một giờ gió - 030 hải lý Đông Bắc Phần

015 NM SOUTHEAST QUADRANT 015 hải lý Đông Nam Phần

035 NM SOUTHWEST QUADRANT 035 hải lý Tây Nam Phần

055 NM NORTHWEST QUADRANT 055 hải lý Tây Bắc Phần

RADIUS OF 034 KT WINDS - 120 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 120 hải lý Đông Bắc Phần

105 NM SOUTHEAST QUADRANT 105 hải lý Đông Nam Phần

075 NM SOUTHWEST QUADRANT 075 hải lý Tây Nam Phần

130 NM NORTHWEST QUADRANT 130 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 24 HR POSIT: 290 DEG/ 13 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 290 độ/ 13 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

171200Z --- 23.9N 106.2E 171200Z --- 23.9N 106.2E

MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT Gió duy trì tối đa - 035 hải lý một giờ , Giật 045 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 36 HR POSIT: 295 DEG/ 11 KTS Véc tơ đến 36 giờ Địa điểm : 295 độ/ 11 hải lý một giờ

--- ---

36 HRS, VALID AT: 36 giờ , Hiệu lực lúc :

180000Z --- 24.9N 104.0E 180000Z --- 24.9N 104.0E

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió duy trì tối đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 48 HR POSIT: 300 DEG/ 09 KTS Véc tơ đến 48 giờ Địa điểm : 300 độ/ 09 hải lý một giờ

--- ---

EXTENDED OUTLOOK: Dự Báo Thêm :

48 HRS, VALID AT: 48 giờ , Hiệu lực lúc :

181200Z --- 25.8N 102.2E 181200Z --- 25.8N 102.2E

MAX SUSTAINED WINDS - 015 KT, GUSTS 025 KT Gió duy trì tối đa - 015 hải lý một giờ , Giật 025 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

161500Z POSITION NEAR 22.3N 111.0E. 161500Z Địa điểm gần 22.3N 111.0E.

TYPHOON 26W (MANGKHUT), LOCATED APPROXIMATELY 134 NM WEST OF HONG Bão Biển 26W (MANGKHUT), ở khoảng 134 hải lý Tây của HONG

KONG, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD AT 17 KNOTS OVER THE PAST KONG, đã đi hướng Tây -Tây Bắc với/lúc 17 hải lý một giờ trong vòng vừa qua

SIX HOURS. ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR) SATELLITE IMAGERY sáu giờ . ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR) Hình vệ tinh

DEPICTS A STILL EXPANSIVE SYSTEM THAT HAS MAINTAINED DEEP CONVECTION cho biết một vẫn phát triễn bão THATđã duy trì đối lưu sâu

NEAR ITS CENTER, WHICH IS NOW OVER LAND. THE INITIAL POSITION IS gần ITS trung tâm , được xem hiện nay trên đất liền . Địa điểm ban đầu là

PLACED WITH FAIR CONFIDENCE BASED ON THE EIR SATELLITE IMAGERY AND A ở với tốt tin tưởng dựa trên EIR Hình vệ tinh và một

161100Z SSMIS 91GHZ IMAGE SHOWING THE PERSISTENT DEEP CONVECTION. 161100Z SSMIS 91GHZ hình SHOWING PERSISTENT đối lưu sâu .

THE INITIAL INTENSITY IS ASSESSED AT 70 KTS BASED ON OBSERVATIONS Cường độ ban đầu là ước tính 70 hải lý một giờ dựa trên Quan sát

FROM YANGJIANG, 21 NM TO THE SOUTHEAST, READING 17 KTS AND 971 MB. từ YANGJIANG, 21 hải lý đến Đông Nam , READING 17 hải lý một giờ và 971 MB.

WITHOUT TERRAIN AND FRICTIONAL LAND EFFECTS, 971 MB WOULD SUPPORT A không có địa hình và ma sát đất hậu quả S, 971 MB sẽ SUPPORT một

69 KT SUSTAINED WINDSPEED. TY 26W IS IN AN AREA OF LOW VERTICAL WIND 69 hải lý một giờ duy trì vận tốc gió . Bão 26W IStrong vùng của thấp trên cao gió

SHEAR (VWS) AND EXCELLENT EQUATORWARD OUTFLOW, ALLOWING IT TO SHEAR (VWS) và rất tốt xích đạo OUTFLOW, cho phép IT đến

SUSTAIN SOME DEEP CONVECTION WHILE IT TRACKS OVER LAND. THE CYCLONE SUSTAIN SOME đối lưu sâu WHILE IT đi trên đất liền . Bão Biển

IS TRACKING NORTHWESTWARD ALONG THE SOUTHWESTERN PERIPHERY OF A DEEP- IS đi Tây Bắc theo Tây Nam ERN PERIPHERY của một sâu -

LAYERED SUBTROPICAL STEERING RIDGE (STR) TO THE NORTHEAST. TY 26W LAYERED cận nhiệt đới STEERING đỉnh (STR) đến Đông Bắc . Bão 26W

WILL CONTINUE TO TRACK WEST-NORTHWESTWARD UNDER THE sẽ tiếp tục đến đường đi Tây -Tây Bắc dưới

STEERING INFLUENCE OF THE STR AND WEAKEN RAPIDLY OVER LAND IN STEERING ảnh hưởng của STR và suy yếu mau chóng trên đất liền trong

SOUTHERN CHINA. THE JTWC TRACK FORECAST IS PLACED CLOSE TO THE MULTI- Nam Trung Quốc . Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ đường đi dự báo là ở gần đến MULTI-

MODEL CONSENSUS. AFTER TAU 24, MODELS BEGIN TO DIVERGE, WITH THE mô hình đồng thuận . sau khi TAU 24, mô hình S bắt đầu đến DIVERGE, với

ECMWF ENSEMBLE AND HWRF RECURVING THE WEAKENING CYCLONE FURTHER TO ECMWF ENSEMBLE và HWRF RECURVING suy yếu Bão Biển hơn nữa đến

THE NORTH AROUND THE STR AXIS, AND THE BULK OF THE MODELS CONTINUING Bắc khoảng STR trục , và đa phần của mô hình S tiếp tục

THE NORTHWESTWARD TRACK. THE JTWC INTENSITY FORECAST IS ALSO CLOSE Tây Bắc đường đi . Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ cường độ dự báo là cũng gần

TO THE MULTI-MODEL CONSENSUS, AND CALLS FOR 26W TO DISSIPATE AFTER TO MULTI-mô hình đồng thuận , và CALLS cho 26W đến tan biến sau khi

TAU 36. BASED ON INCREASING TRACK UNCERTAINTY BEYOND TAU 24, TAU 36. dựa trên INCREASING đường đi UNCERTAINTY sau TAU 24,

CONFIDENCE IN THE JTWC FORECAST TRACK IS HIGH THROUGH TAU 24 AND tin tưởng trong Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ dự báo đường đi là cao quá TAU 24 và

FAIR AFTERWARD. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE tốt sau khi . Đây là Thông Báo cuối cùng về cơn bão bởi

JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI. Bão sẽ BE kỷ càng

MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION.// theo dõi các dấu hiệu có thể bừng dậy .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Oct 6 15:13:15 UTC 2018

====================================================================