============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Fri Mar 2 15:59:57 UTC 2018

============================================================

WTPN31 PGTW 150900 WTPN31 PGTW 150900

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 02W (SANBA) WARNING NR 027 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 02W (SANBA) Thông Báo Số 027

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

150600Z --- NEAR 8.7N 119.3E 150600Z --- gần 8.7N 119.3E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 330 DEGREES AT 08 KTS di chuyển sáu giờ qua - 330 độ 08 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 040 NM Địa điểm chính xác trong vòng 040 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

REPEAT POSIT: 8.7N 119.3E Lập lại Địa Điểm : 8.7N 119.3E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

151800Z --- 9.4N 118.0E 151800Z --- 9.4N 118.0E

MAX SUSTAINED WINDS - 015 KT, GUSTS 025 KT Gió duy trì tối đa - 015 hải lý một giờ , Giật 025 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

VECTOR TO 24 HR POSIT: 285 DEG/ 11 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 285 độ/ 11 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

160600Z --- 9.9N 115.9E 160600Z --- 9.9N 115.9E

MAX SUSTAINED WINDS - 015 KT, GUSTS 025 KT Gió duy trì tối đa - 015 hải lý một giờ , Giật 025 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

150900Z POSITION NEAR 8.9N 119.0E. 150900Z Địa điểm gần 8.9N 119.0E.

TROPICAL DEPRESSION 02W (SANBA), LOCATED APPROXIMATELY 70 NM Áp Thấp Nhiệt Đới 02W (SANBA), ở khoảng 70 hải lý

SOUTH-SOUTHEAST OF PUERTO PRINCESA, PHILIPPINES, HAS TRACKED NORTH- Nam -Đông Nam của PUERTO PRINCESA, PHILIPPINES, đã đi hướng Bắc -

NORTHWESTWARD AT 08 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED ENHANCED Tây Bắc với/lúc 08 hải lý một giờ trong vòng sáu giờ qua . ANIMATED ENHANCED

MULTI-SPECTRAL SATELLITE IMAGERY SHOWS A FULLY EXPOSED BROAD LLC AND MULTI-SPECTRAL Hình vệ tinh cho thấy một hoàn toàn phơi bày BROAD LLC và

NO ASSOCIATED CONVECTION IN THE VICINITY. A 150531Z GPM 89GHZ NO ASSOCIATED đối lưu trong VICINITY. một 150531Z GPM 89GHZ

MICROWAVE IMAGE INDICATES THAT THE MAJORITY OF DEEP CONVECTION, MICROWAVE hình cho biết THAT MAJORITY của đối lưu sâu ,

WHICH HAD PREVIOUSLY BEEN SHEARED OVER 100NM TO THE NORTHWEST, HAS WHICH HAD trước đây LY BEEN bị cắt qua/trên 100 hải lý đến Tây Bắc ,đã

DISSIPATED. THE INITIAL POSITION IS PLACED WITH HIGH CONFIDENCE tan biến D. Địa điểm ban đầu là PLACED với độ chính xác cao

BASED ON THE EXPOSED LLC IN THE MULTI-SPECTRAL LOOP. THE INITIAL dựa trên phơi bày LLCtrong MULTI-SPECTRAL cuộn/mạch . ban đầu

INTENSITY OF 20 KNOTS IS BASED ON A 150158Z ASCAT PASS DEPICTING AN cường độ của 20 hải lý một giờ là dựa trên một 150158Z ASCAT PASS cho biết ING AN

ISOLATED AREA OF 20 KNOT WINDS TO THE NORTH OF THE LLC, AND ISOLATED AREA của 20 hải lý một giờ gió đến Bắc của LLC, và

OTHERWISE MOSTLY 15 KT WINDS SURROUNDING THE DISTURBANCE. PGTW HAS OTHERWISE MOSTLY 15 hải lý một giờ gió SURROUNDING DISTURBANCE. PGTWđã

FIXED THE SYSTEM AS TOO WEAK SINCE 150000Z AND RJTD HAS STOPPED FIXED Bão AS TOO yếu SINCE 150000Z và RJTDđã STOPPED

ISSUING FIXES ON THE SYSTEM, FURTHER SUPPORTING THE 20 KNOT ISSUING FIXES ON Bão , FURTHER SUPPORTING 20 hải lý một giờ

INTENSITY ESTIMATE. ENVIRONMENTAL ANALYSIS REVEALS THE SYSTEM IS IN cường độ ước tính . môi trường AL phân tích REVEALS Bão IStrong

AN AREA OF MODERATE TO STRONG (20-25 KNOT) SOUTHEASTERLY VERTICAL vùng của MODERATE đến mạnh (20-25 hải lý một giờ ) Đông Nam ERLY trên cao

WIND SHEAR, WHICH HAS CONTRIBUTED TO THE PROGRESSIVE DISORGANIZATION gió cắt , WHICHđã CONTRIBUTED đến PROGRESSIVE DISORGANIZATION

OF TD 02W. SSTS IN THE SULU SEA ARE MARGINALLY FAVORABLE AT 27 OF TD 02W. SSTStrong SULU SEA ARE MARGINALLY thuận lợi với/lúc 27

DEGREES CELSIUS, BUT SSTS DECREASE TO BELOW 26 DEGREES CELSIUS IN độ CELSIUS, BUT SSTS DECREASE đến BELOW 26 độ CELSIUStrong

THE SOUTH CHINA SEA. UPPER LEVEL ANALYSIS SHOWS THAT DIVERGENCE THE Nam Trung Quốc SEA. phân tích tầng cao cho thấy THAT DIVERGENCE

ALOFT HAS ABATED SIGNIFICANTLY, STIFLING ANY REMAINING CONVECTION ALOFTđã ABATED SIGNIFICANTLY, STIFLING ANY ở ING đối lưu

ASSOCIATED WITH THE SYSTEM. TD 02W IS CURRENTLY TRACKING ALONG THE ASSOCIATED với Bão . TD 02W là Hiện nay đi theo

SOUTHERN PERIPHERY OF A BUILDING EXTENSION OF THE STR TO THE Nam PERIPHERY của một BUILDING EXTENSION của STR đến

NORTHEAST. TD SANBA IS FORECAST TO TRACK WEST-NORTHWESTWARD CLOSE TO Đông Bắc . TD SANBA được dự báo đến đường đi Tây -Tây Bắc gần đến

PUERTO PRINCESA, PHILIPPINES, AND ONWARD INTO THE SOUTH CHINA SEA PUERTO PRINCESA, PHILIPPINES, và ON trong Nam Trung Quốc SEA

AND IS NOT EXPECTED TO REINTENSIFY. DUE TO THE CHANGES IN STORM và là NOT EXPECTED đến REINTENSIFY. vì CHANGEStrong Bã

MOTION AND THE WEAK NATURE OF THE SYSTEM, THERE IS OVERALL A LOW MOTION và yếu NATURE của Bão , có Nói chung một thấp

CONFIDENCE IN THE JTWC FORECAST TRACK. THIS IS THE FINAL WARNING ON CONFIDENCEtrong Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ dự báo đường đi . Đây là Thông Báo cuối cùng ON

THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM THIS bão bởi Trung tâm Dự báo WRNCEN PEARL HARBOR HI. Bão

WILL BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM WILL được theo dõi kỹ cáng các dấu hiệu có thể bừng dậy . Tối đa

SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 150600Z IS 10 FEET.// Chiều Cao của Sóng to lúc 150600Z là 10 bộ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Fri Mar 2 15:59:57 UTC 2018

====================================================================