============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sun Nov 25 08:42:49 UTC 2018

============================================================

WTPN32 PGTW 250900 WTPN32 PGTW 250900

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL STORM 33W (USAGI) WARNING NR 029 1. Bão Biển Nhiệt Đới 33W (USAGI) Thông Báo Số 029

02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 02 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

250600Z --- NEAR 10.2N 107.3E 250600Z --- gần 10.2N 107.3E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 280 DEGREES AT 05 KTS di chuyển sáu giờ qua - 280 độ 05 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 035 NM Địa điểm chính xác trong vòng 035 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT Gió duy trì tối đa - 045 hải lý một giờ , Giật 055 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 055 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 055 hải lý Đông Bắc Phần

050 NM SOUTHEAST QUADRANT 050 hải lý Đông Nam Phần

055 NM SOUTHWEST QUADRANT 055 hải lý Tây Nam Phần

045 NM NORTHWEST QUADRANT 045 hải lý Tây Bắc Phần

REPEAT POSIT: 10.2N 107.3E Lập lại Địa Điểm : 10.2N 107.3E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

251800Z --- 10.6N 106.5E 251800Z --- 10.6N 106.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT Gió duy trì tối đa - 035 hải lý một giờ , Giật 045 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 300 DEG/ 05 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 300 độ/ 05 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

260600Z --- 11.1N 105.6E 260600Z --- 11.1N 105.6E

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió duy trì tối đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 36 HR POSIT: 285 DEG/ 05 KTS Véc tơ đến 36 giờ Địa điểm : 285 độ/ 05 hải lý một giờ

--- ---

36 HRS, VALID AT: 36 giờ , Hiệu lực lúc :

261800Z --- 11.4N 104.6E 261800Z --- 11.4N 104.6E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

250900Z POSITION NEAR 10.3N 107.1E. 250900Z Địa điểm gần 10.3N 107.1E.

TROPICAL STORM 33W (USAGI), LOCATED APPROXIMATELY 50 NM SOUTHEAST OF Bão Biển Nhiệt Đới 33W (USAGI), ở khoảng 50 hải lý Đông Nam của

HO CHI MINH CITY, VI, HAS TRACKED WESTWARD AT 05 KNOTS OVER THE PAST HO CHI MINH CITY, VI, đã đi hướng hướng Tây với/lúc 05 hải lý một giờ trong vòng vừa qua

SIX HOURS. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 250600Z IS 17 FEET. sáu giờ . Chiều Cao Tối Đa của Sóng to lúc 250600Z là 17 bộ .

NEXT WARNINGS AT 251500Z, 252100Z, 260300Z AND 260900Z. REFER TO Thông Báo Sắp Tới lúc 251500Z, 252100Z, 260300Z và 260900Z. Xem

TYPHOON 34W (MAN-YI) WARNINGS (WTPN31 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.// Bão Biển 34W (MAN-YI) Thông Báo (WTPN31 PGTW) Cập nhật mỗi 6 giờ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sun Nov 25 08:42:49 UTC 2018

====================================================================