============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sun Oct 4 14:32:32 UTC 2015

============================================================

WTPN31 PGTW 041500 WTPN31 PGTW 041500

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TYPHOON 22W (MUJIGAE) WARNING NR 015 1. Bão Biển 22W (MUJIGAE) Thông Báo Số 015

02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 02 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

041200Z --- NEAR 21.9N 109.5E 041200Z --- gần 21.9N 109.5E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 305 DEGREES AT 10 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 305 độ 10 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 040 NM Địa điểm chính xác trong vòng 040 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 080 KT, GUSTS 100 KT Gió Tối Đa - 080 hải lý một giờ , Giật 100 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

REPEAT POSIT: 21.9N 109.5E Lập lại Địa Điểm : 21.9N 109.5E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

050000Z --- 22.8N 108.3E 050000Z --- 22.8N 108.3E

MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT Gió Tối Đa - 050 hải lý một giờ , Giật 065 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 330 DEG/ 08 KTS Véc tơ đến 24 HR Địa điểm : 330 độ/ 08 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

051200Z --- 24.1N 107.4E 051200Z --- 24.1N 107.4E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

041500Z POSITION NEAR 22.1N 109.2E. 041500Z Địa điểm gần 22.1N 109.2E.

TYPHOON (TY) 22W (MUJIGAE), LOCATED APPROXIMATELY 208 NM EAST- Bão Biển (TY) 22W (MUJIGAE), ở khoảng 208 hải lý Đông -

NORTHEAST OF HANOI, VIETNAM, HAS TRACKED NORTHWESTWARD AT 10 Đông Bắc của HANOI, VIETNAM, đã đi hướng Tây Bắc lúc 10

KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR) hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua . ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR)

SATELLITE IMAGERY SHOWS TIGHTLY CURVED BANDING (TCB) WRAPPING INTO vệ tinh IMAGERY SHOWS TIGHTLY CURVED BANDING (TCB) WRAPPING INTO

THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER THAT REMAINS OVER LAND, JUST NORTH THE một trung tâm xoáy thấp THAT REMAINS trên đất liền , JUST Bắc

OF THE GULF OF TONKIN. THE BD CURVE ENHANCEMENT SHOWS RAPIDLY OF THE GULF của TONKIN. THE BD CURVE ENHANCEMENT SHOWS RAPIDLY

DISSIPATING CENTRAL CONVECTION; HOWEVER, SIGNIFICANT CONVECTION DISSIPATING CENTRAL CONVECTION; HOWEVER, SIGNIFICANT CONVECTION

REMAINS OVER THE SOUTH CHINA SEA. A 041130Z SSMIS 91GHZ MICROWAVE REMAINS trong vòng Nam CHINA SEA. A 041130Z SSMIS 91GHZ MICROWAVE

IMAGE FURTHER SHOWS THAT THE ONLY REMAINING INTENSE CONVECTION IS IMAGE FURTHER SHOWS THAT THE ONLY REMAINING INTENSE CONVECTION IS

WITHIN THE BANDING ALONG THE EASTERN PERIPHERY OF THE SYSTEM. THE trong vòng THE BANDING ALONG THE Đông ERN PERIPHERY của THE SYSTEM. THE

INITIAL POSITION IS BASED ON THE TCB IN THE EIR LOOP AND SUPPORTED INITIAL Địa điểm IS dựa trên THE TCB IN THE EIR LOOP và SUPPORTED

BY SATELLITE FIXES FROM RJTD AND PGTW WITH GOOD CONFIDENCE. THE BY vệ tinh FIXES từ RJTD và PGTW WITH GOOD CONFIDENCE. THE

CURRENT INTENSITY HAS BEEN DECREASED BASED ON THE WEAKENING CURRENT cường độ HAS BEEN DECREASED dựa trên THE WEAKENING

STRUCTURE OF THE SYSTEM AS IT TRACKS OVER LAND; HOWEVER, THE STORM STRUCTURE của THE SYSTEM AS IT đường đi S trên đất liền ; HOWEVER, THE Bã

MAINTAINS TYPHOON INTENSITY. TY 22W WILL CONTINUE TO TRACK MAINTAINS Bão Biển cường độ . TY 22W WILL CONTINUE đến đường đi

NORTHWESTWARD, FURTHER INLAND, AND RAPIDLY DISSIPATE DUE TO THE Tây Bắc , FURTHER INLAND, và RAPIDLY DISSIPATE DUE đến THE

FRICTIONAL EFFECTS OF LAND INTERACTION, LEADING TO ITS COMPLETE FRICTIONAL EFFECTS của LAND INTERACTION, LEADING đến ITS COMPLETE

DISSIPATION BY THE END OF THE FORECAST PERIOD. DYNAMIC MODEL DISSIPATION BY THE END của THE FORECAST PERIOD. DYNAMIC MODEL

GUIDANCE REMAINS IN TIGHT AGREEMENT, LEADING TO HIGH CONFIDENCE IN GUIDANCE REMAINS IN TIGHT AGREEMENT, LEADING đến HIGH CONFIDENCE IN

THE JTWC FORECAST. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE THE Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ FORECAST. Đây là Thông báo cuối cùng về cơn bão BY THE

JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY

MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. REFER TO TROPICAL STORM 23W MONITORED các dấu hiệu có thể bừng dậy . REFER đến Bão Biển Nhiệt Đới 23W

(CHOI-WAN) WARNINGS (WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.// (CHOI-WAN) Thông Báo S (WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sun Oct 4 14:32:32 UTC 2015

====================================================================