Nghiên Cứu Khí Tượng & Môi Trường
Weather & Environmental Research 

 

            Biến Đổi Khí Hậu/Climate Change

·         Vietnam: Environment and Climate Change Assessment (ADB, June 2013)

·         Thành Phố HCM Thích Nghi với Biến Đổi Khí Hậu (ADB, January 2010)

·         Vietnam Climate Change (UNDP, 2008)

·         Climate Change and Food Security in Vietnam (Nguyen Vu Hoan, ICD-MARD)


 

Sông Mekong và Đập Thủy Điện/ Mekong River and Hydroelectric Dams

 

·         Cái Chết của Một Dòng Sông: Sông Cửu Long và Các Khai Thác Thượng Nguồn của Trung Hoa (Trần Tiễn Khanh, 2003)

·         Death of a River: The Mekong River and the Chinese Development Projects Upstream (Trần Tiễn Khanh, 2003)

·         Dự Đoán Số Phận Sông Mekong (International Rivers, 2011)

·         China Hydropower Dams in Mekong River Give Shock to 60 Million (Yơlim Lee, 2010)

·         Video Mekong River Dams (2007)

 


 

Chiến Tranh Sinh Hoá/Biochemical Warfare


 

Agent Orange
           Nghiên Cứu Khí Tượng/Weather Research

 


Khí Tượng Căn Bản/Basic Meteorology
 

 


Nghiên Cứu Môi Trường/Environmental Research
 


 

Last modified: July 2013