WRF Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 196 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 198 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 33 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 33 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 184 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 184 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 29 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 189 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 213 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 186 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...


WRF Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 196 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 201 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 170 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 178 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 37 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 186 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 168 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 36 C ...


WRF Dự Báo cho Nam Định -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 203 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 175 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 176 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 36 C ...


WRF Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 181 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 36 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 171 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 36 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 169 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 37 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 36 C ...


WRF Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 157 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 169 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho Huế -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 34 C ...


WRF Dự Báo cho Hội An -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 142 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 125 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 161 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...


WRF Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 303 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 152 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...


WRF Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 311 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 310 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 34 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 301 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 200 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 207 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...


WRF Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 198 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 188 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 196 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 21 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Gò Công -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 21 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 191 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 11 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 215 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 23 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 213 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 213 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...


WRF Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 187 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 225 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 38 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 32 mm ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 51 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 225 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 20 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 36 C ...


WRF Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 187 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 190 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 195 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 192 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Sơn La -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 36 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 37 C ...


WRF Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 181 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 178 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 215 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 179 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 182 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 36 C ...


WRF Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 167 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 36 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 179 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 37 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 188 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 192 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 225 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 282 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 157 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...


WRF Dự Báo cho Kontum -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 171 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho Pleiku -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...


WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 208 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 176 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 201 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 202 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 191 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 201 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 184 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 208 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 225 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 161 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 192 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 202 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 197 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 302 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...


WRF Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 307 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 157 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 34 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 279 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 215 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...


WRF Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 186 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 168 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 36 C ...


WRF Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 192 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 36 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 176 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 36 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 189 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 37 C ...


WRF Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 163 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 177 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 192 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 130 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 153 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...


WRF Dự Báo cho An Khê -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 273 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 156 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 189 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 213 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 198 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 188 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 196 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 21 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 39 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 215 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 29 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 33 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 59 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 27 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho KRATIE -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 178 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 201 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 203 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 168 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 192 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 213 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 177 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 195 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 201 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 225 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 202 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 11 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 31 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 22 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 55 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 190 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 199 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...


WRF Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 182 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 208 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...


WRF Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 182 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 175 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 198 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 201 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho PAKSE -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 171 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 193 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 202 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...


WRF Dự Báo cho NAM THA -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...


WRF Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 184 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 197 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 207 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...


WRF Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 153 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 185 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 202 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho SEPONE -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 193 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 215 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 200 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 207 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho KULEN -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 169 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 196 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 21 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 198 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho KRALANH -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 197 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 215 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 175 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 176 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 201 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 199 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 177 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...


WRF Dự Báo cho KACHOT -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 150 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 207 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 215 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...


WRF Dự Báo cho SNOUL -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 28/ 3/2020

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 171 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 189 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...