MM5 Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Nam Định -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 24 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 11 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 24 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 18 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 13 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 32 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 31 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 13 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Hội An -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 27 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 38 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 5 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 8 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 32 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 35 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 32 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 23 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Gò Công -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 20 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 21 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 21 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Sơn La -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 21 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Kontum -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 18 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Pleiku -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời tot ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 16 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 20 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 16 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 16 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 10 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 30 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 31 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho An Khê -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho KRATIE -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 17 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


MM5 Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


MM5 Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


MM5 Dự Báo cho PAKSE -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


MM5 Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 24 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...


MM5 Dự Báo cho NAM THA -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


MM5 Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 15 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 18 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 15 C ...


MM5 Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 16 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 20 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 15 C ...


MM5 Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


MM5 Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho SEPONE -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho KULEN -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho KRALANH -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...


MM5 Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...

Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho KACHOT -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 7 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho SNOUL -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 13 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 32 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 35 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 32 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 17 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 13 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 32 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 24 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 21/10/2014

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...