WRF Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 18 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 21 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 13 C ...


WRF Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió 26 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 126 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 162 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 182 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 21 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...


WRF Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 144 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 168 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 152 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 168 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 185 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


WRF Dự Báo cho Nam Định -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trời tot ... Gió nhẹ 10 km/giờ 167 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 183 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


WRF Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời tot ... Gió lặng 7 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 190 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 100 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 183 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 179 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 174 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 162 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 98 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 144 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 165 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 184 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


WRF Dự Báo cho Huế -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 134 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 163 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 152 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 161 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Hội An -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 157 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 171 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 178 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 113 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 125 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 175 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 152 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 184 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 181 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 141 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 130 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


WRF Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 107 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 124 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 100 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 107 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


WRF Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 131 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 113 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió 19 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


WRF Dự Báo cho Gò Công -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 24 C ...


WRF Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


WRF Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 141 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 77 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 107 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


WRF Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 16 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 10 C ...


WRF Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 18 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 157 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 196 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 191 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 71 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 11 C ...


WRF Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 14 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 12 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 285 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 12 C ...


WRF Dự Báo cho Sơn La -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 15 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 24 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 14 C ...


WRF Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 141 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 15 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 16 C ...


WRF Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ 142 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 189 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 174 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 15 C ...


WRF Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 193 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 290 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 126 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 170 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


WRF Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Kontum -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 103 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


WRF Dự Báo cho Pleiku -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 100 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 16 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 16 C ...


WRF Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 136 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 134 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 107 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 24 C ...


WRF Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 126 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 71 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


WRF Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 126 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời tot ... Gió lặng 6 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 203 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 13 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 13 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 13 C ...


WRF Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 13 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 12 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 285 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 11 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 152 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 168 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 185 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


WRF Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 189 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 190 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


WRF Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 179 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 159 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


WRF Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 215 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 183 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 124 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 158 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 156 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 24 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 150 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 113 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


WRF Dự Báo cho An Khê -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


WRF Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 120 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 131 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 113 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió 19 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


WRF Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


WRF Dự Báo cho KRATIE -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 171 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 193 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 141 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 165 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 159 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 175 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


WRF Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 124 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 100 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...


WRF Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 225 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 197 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 13 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 14 C ...


WRF Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 192 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 326 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 335 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


WRF Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 187 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 168 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


WRF Dự Báo cho PAKSE -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 182 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 149 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 152 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 98 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...


WRF Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 13 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 282 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 12 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 296 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 12 C ...


WRF Dự Báo cho NAM THA -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 289 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 13 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 317 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 24 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 14 C ...


WRF Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 13 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 12 C ...


WRF Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 296 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 13 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 324 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 24 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 350 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 13 C ...


WRF Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 200 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


WRF Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 163 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 113 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


WRF Dự Báo cho SEPONE -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...


WRF Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 156 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ 338 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


WRF Dự Báo cho KULEN -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 197 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho KRALANH -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 24 C ...


WRF Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 163 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 162 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 128 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...


WRF Dự Báo cho KACHOT -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 152 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...


WRF Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...


WRF Dự Báo cho SNOUL -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 19/ 2/2019

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 169 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 198 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...