WRF Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 107 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời tot ... Gió nhẹ 15 km/giờ 131 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 24 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 24 C ...


WRF Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 77 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 128 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...


WRF Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 98 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 134 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 120 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Nam Định -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 317 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 346 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ 126 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 294 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 134 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 98 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 131 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 103 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Huế -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 188 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 168 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 155 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 18 mm ... Trời tot ... Gió nhẹ 11 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 170 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Hội An -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 170 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 163 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 169 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 120 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 22 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 350 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 29 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 341 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 29 C ...


WRF Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 131 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 136 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 124 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho Gò Công -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 297 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 298 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 20 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 315 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...


WRF Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 294 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 301 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 285 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 306 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 300 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 301 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 28 mm ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 279 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời tot ... Gió 18 km/giờ 290 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 287 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 29 C ...


WRF Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 136 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 128 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời tot ... Gió nhẹ 10 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 169 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...


WRF Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 145 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 29 C ...


WRF Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 103 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho Sơn La -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 107 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...


WRF Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 153 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 125 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 142 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 158 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 167 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 103 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...


WRF Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Kontum -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời tot ... Gió lặng 8 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...


WRF Dự Báo cho Pleiku -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 98 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 29 C ...


WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời tot ... Gió nhẹ 16 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 98 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 296 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...


WRF Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 33 C ...


WRF Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 314 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 319 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 23 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 183 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 306 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 309 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 302 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 12 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 325 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 161 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 185 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 29 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 103 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ 200 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 167 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 157 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 159 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 163 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 175 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...


WRF Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 130 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 23 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 150 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 170 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 98 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 134 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 120 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 307 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 321 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 128 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 103 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 171 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 167 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 134 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 184 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 157 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...


WRF Dự Báo cho An Khê -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ 357 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...


WRF Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 299 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 136 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 124 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 346 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 29 C ...


WRF Dự Báo cho KRATIE -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 316 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 145 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 149 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 120 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 33 C ...


WRF Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 144 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 304 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 150 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 189 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 294 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 287 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 279 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 341 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...


WRF Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 165 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 162 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 156 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 149 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...


WRF Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 126 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho PAKSE -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 196 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 125 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 125 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...


WRF Dự Báo cho NAM THA -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 125 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 142 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 19 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 156 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...


WRF Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 183 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 128 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 107 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho SEPONE -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 100 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 98 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 182 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho KULEN -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 130 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho KRALANH -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 203 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 149 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 33 C ...


WRF Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 321 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 98 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 149 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...


WRF Dự Báo cho KACHOT -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 304 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời tot ... Gió lặng 3 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 103 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 186 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...


WRF Dự Báo cho SNOUL -- Từ 19 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 23/10/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 156 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 167 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 107 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...