WRF Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió mạnh 50 km/giờ 25 Độ , Giật 59 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 16 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió mạnh 51 km/giờ 27 Độ , Giật 57 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 8 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió mạnh 42 km/giờ 30 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 13 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió mạnh 44 km/giờ 23 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 9 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 47 km/giờ 27 Độ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 14 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 51 km/giờ 25 Độ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 10 C ...


WRF Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió mạnh 44 km/giờ 35 Độ , Giật 60 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 18 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió mạnh 51 km/giờ 36 Độ , Giật 58 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 11 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió mạnh 40 km/giờ 34 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió mạnh 45 km/giờ 31 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 11 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 46 km/giờ 33 Độ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 52 km/giờ 34 Độ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...


WRF Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 7 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 7 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 7 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 20 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 8 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 8 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 8 C ...


WRF Dự Báo cho Nam Định -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 19 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 8 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 8 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 8 C ...


WRF Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 17 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 8 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 14 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 357 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 8 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 8 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 16 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 37 km/giờ 358 Độ , Giật 41 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 9 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 14 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 35 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 9 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ 0 Độ , Giật 45 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 10 C ...


WRF Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 55 km/giờ 21 Độ , Giật 60 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 51 km/giờ 24 Độ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió mạnh 46 km/giờ 24 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 48 km/giờ 27 Độ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió mạnh 51 km/giờ 24 Độ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 19 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió mạnh 53 km/giờ 24 Độ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ 24 Độ , Giật 41 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió 33 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 31 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 17 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 36 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió 33 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời tot ... Gió 35 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...


WRF Dự Báo cho Huế -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 5 mm ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió 28 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 19 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa 19 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho Hội An -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Trời trong ... Gió 29 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 26 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 17 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 8 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 9 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa 10 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 1 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 20 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa 15 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 19 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 7 mm ... Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 5 mm ... Mây nhiều ... Gió 33 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió 34 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 37 km/giờ 15 Độ , Giật 39 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...


WRF Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 24 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...


WRF Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió mạnh 37 km/giờ 46 Độ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 34 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 34 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 46 km/giờ 27 Độ , Giật 55 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 342 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Gò Công -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 358 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 34 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 34 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...


WRF Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 23 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...


WRF Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 120 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió mạnh 46 km/giờ 44 Độ , Giật 49 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió mạnh 45 km/giờ 36 Độ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió mạnh 44 km/giờ 26 Độ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 41 km/giờ 22 Độ , Giật 52 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 48 km/giờ 25 Độ , Giật 52 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...


WRF Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 17 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 4 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 11 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 3 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 13 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 5 C ...


WRF Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 35 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 17 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió mạnh 37 km/giờ 35 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 5 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 12 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 4 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 13 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 37 km/giờ 33 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 5 C ...


WRF Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 20 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 77 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 5 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 12 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 5 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 13 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 5 C ...


WRF Dự Báo cho Sơn La -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 20 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 5 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 11 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 5 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 12 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 5 C ...


WRF Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 18 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 7 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 71 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 13 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 6 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 7 C ...


WRF Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 7 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 14 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 6 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 7 C ...


WRF Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 18 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 7 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 13 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 7 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 7 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 46 km/giờ 17 Độ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 18 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió mạnh 53 km/giờ 11 Độ , Giật 56 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió mạnh 48 km/giờ 17 Độ , Giật 55 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 17 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 10 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 52 km/giờ 6 Độ , Giật 58 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 50 km/giờ 16 Độ , Giật 58 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 17 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 54 km/giờ 17 Độ , Giật 58 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...


WRF Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Kontum -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 29 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 15 C ...


WRF Dự Báo cho Pleiku -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió 34 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 34 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 36 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 37 km/giờ 27 Độ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 34 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ 25 Độ , Giật 41 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 39 km/giờ 15 Độ , Giật 45 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 1 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió mạnh 51 km/giờ 28 Độ , Giật 55 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió mạnh 46 km/giờ 29 Độ , Giật 52 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió mạnh 43 km/giờ 37 Độ , Giật 49 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 50 km/giờ 40 Độ , Giật 52 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 51 km/giờ 31 Độ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió mạnh 53 km/giờ 25 Độ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...


WRF Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 44 km/giờ 24 Độ , Giật 51 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 46 km/giờ 23 Độ , Giật 50 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió mạnh 44 km/giờ 14 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ 11 Độ , Giật 41 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 41 km/giờ 8 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió mạnh 47 km/giờ 2 Độ , Giật 49 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...


WRF Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 16 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 3 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 12 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 3 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 13 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 4 C ...


WRF Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 15 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 4 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 12 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 4 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 13 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 4 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 20 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 8 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 8 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 8 C ...


WRF Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 17 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 1 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 8 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 14 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 8 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 8 C ...


WRF Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 48 km/giờ 28 Độ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 20 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió mạnh 50 km/giờ 25 Độ , Giật 52 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 47 km/giờ 25 Độ , Giật 49 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió mạnh 49 km/giờ 26 Độ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 49 km/giờ 23 Độ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió mạnh 52 km/giờ 29 Độ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió 32 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 19 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 34 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 31 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 32 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió 33 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 37 km/giờ 26 Độ , Giật 40 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 15 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió mạnh 51 km/giờ 23 Độ , Giật 56 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 45 km/giờ 32 Độ , Giật 49 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió mạnh 44 km/giờ 19 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 46 km/giờ 29 Độ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió mạnh 47 km/giờ 21 Độ , Giật 49 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 46 km/giờ 28 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 9 mm ... Có mây ... Gió mạnh 39 km/giờ 26 Độ , Giật 55 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 44 km/giờ 26 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió mạnh 40 km/giờ 11 Độ , Giật 44 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió mạnh 45 km/giờ 23 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió mạnh 43 km/giờ 20 Độ , Giật 45 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời tot ... Gió mạnh 43 km/giờ 22 Độ , Giật 45 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho An Khê -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 28 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 32 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió mạnh 48 km/giờ 50 Độ , Giật 51 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió mạnh 42 km/giờ 36 Độ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió mạnh 45 km/giờ 31 Độ , Giật 49 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 42 km/giờ 24 Độ , Giật 52 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 49 km/giờ 30 Độ , Giật 52 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...


WRF Dự Báo cho KRATIE -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...


WRF Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...


WRF Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 14 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 29 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...


WRF Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 34 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 32 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 14 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió mạnh 45 km/giờ 54 Độ , Giật 51 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 36 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió mạnh 40 km/giờ 37 Độ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 34 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió mạnh 44 km/giờ 35 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...


WRF Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 7 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 6 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 5 C ...


WRF Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 10 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 10 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 10 C ...


WRF Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 13 C ...


WRF Dự Báo cho PAKSE -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời tot ... Gió 28 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 14 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 15 C ...


WRF Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 6 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 71 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 6 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 6 C ...


WRF Dự Báo cho NAM THA -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 7 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 7 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 6 C ...


WRF Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 16 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 2 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 10 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 2 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 11 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 2 C ...


WRF Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 3 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 13 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 5 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 34 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 3 C ...


WRF Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 22 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời tot ... Gió 26 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...


WRF Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho SEPONE -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 14 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 5 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 17 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 15 C ...


WRF Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...


WRF Dự Báo cho KULEN -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho KRALANH -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió 28 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 37 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 34 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 14 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 34 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 15 C ...


WRF Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...


WRF Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 24 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho KACHOT -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...


WRF Dự Báo cho SNOUL -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 16/12/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 21 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...