MM5 Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 24 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


MM5 Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 38 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 29 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Nam Định -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 37 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 37 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 37 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 36 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 42 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 35 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 29 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời tot ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 29 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời tot ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Hội An -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Gò Công -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Sơn La -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 38 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 29 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 37 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 34 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 37 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 37 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 34 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Kontum -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Pleiku -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 32 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 24 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 19 C ...


MM5 Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 37 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 15 mm ... Trời tot ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 20 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 37 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 29 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 37 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 38 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 45 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho An Khê -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 35 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 37 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho KRATIE -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


MM5 Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


MM5 Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 29 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


MM5 Dự Báo cho PAKSE -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...


MM5 Dự Báo cho NAM THA -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


MM5 Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...


MM5 Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...


MM5 Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


MM5 Dự Báo cho SEPONE -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 28 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


MM5 Dự Báo cho KULEN -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


MM5 Dự Báo cho KRALANH -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


MM5 Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho KACHOT -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


MM5 Dự Báo cho SNOUL -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời tot ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời tot ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 37 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời tot ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 37 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời tot ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 19/ 4/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...