WRF Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 14 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 13 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 14 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 177 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 19 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 207 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 15 C ...


WRF Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 17 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 169 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 22 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 196 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...


WRF Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 12 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 15 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 175 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 18 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 19 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 191 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...


WRF Dự Báo cho Nam Định -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 12 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 16 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 186 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 198 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...


WRF Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 13 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 128 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 16 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 161 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 201 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 12 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 20 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 16 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 22 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Huế -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 33 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 145 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho Hội An -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 358 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 32 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 148 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 327 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 20 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 19 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ 345 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 161 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 8/ 2/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C ...

Đêm Thứ Tư :