MM5 Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 14 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...


MM5 Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 6 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 18 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 36 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 28 C ...


MM5 Dự Báo cho Nam Định -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 44 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...


MM5 Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 41 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 29 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 28 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 33 C ...


MM5 Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...


MM5 Dự Báo cho Hội An -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 35 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Gò Công -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho Cà Mâu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Trời tot ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 28 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 28 C ...


MM5 Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho Sơn La -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 9 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 37 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 30 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 37 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 14 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 28 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 23 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 29 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 28 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Kontum -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Pleiku -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 28 C ...


MM5 Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 28 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 28 C ...


MM5 Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 35 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 7 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 44 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...


MM5 Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 8 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho An Khê -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 28 C ...


MM5 Dự Báo cho KRATIE -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 29 C ...

Ngày Mai : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 29 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 33 C ...


MM5 Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 29 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 30 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 11 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 29 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho PAKSE -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho NAM THA -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 29 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 29 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 14 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho SEPONE -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 35 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 28 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho KULEN -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 35 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 28 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho KRALANH -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 28 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 33 C ...


MM5 Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 32 C ...


MM5 Dự Báo cho KACHOT -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 35 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho SNOUL -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 31 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Năm : Ngày 24/ 4/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...