MM5 Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 7 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 8 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió mạnh 38 km/giờ , Giật 44 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 13 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 5 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 10 C ...


MM5 Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 17 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 15 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió mạnh 45 km/giờ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 16 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió mạnh 45 km/giờ , Giật 49 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 12 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 13 C ...


MM5 Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 7 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 7 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 11 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 10 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 6 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 11 C ...


MM5 Dự Báo cho Nam Định -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 10 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 7 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 11 C ...


MM5 Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 10 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 11 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 8 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 11 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 14 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 16 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 11 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 12 C ...


MM5 Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 16 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 17 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...

Chủ Nhật : Mưa 12 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...

Chủ Nhật : Mưa 15 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 19 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 10 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...

Chủ Nhật : Mưa 11 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 9 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Hội An -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 7 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa 15 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 9 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa 21 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 16 mm ... Mây nhiều ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 9 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa 42 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 22 mm ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa 15 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 9 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa 29 mm ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 11 mm ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa 12 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 39 km/giờ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 5 mm ... Mây nhiều ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 37 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 37 km/giờ , Giật 38 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 42 km/giờ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió mạnh 39 km/giờ , Giật 41 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió mạnh 38 km/giờ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió mạnh 48 km/giờ , Giật 50 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 9 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 44 km/giờ , Giật 49 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ , Giật 40 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió mạnh 42 km/giờ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 38 km/giờ , Giật 44 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió mạnh 46 km/giờ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 43 km/giờ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 5 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 39 km/giờ , Giật 45 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ , Giật 50 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió mạnh 48 km/giờ , Giật 51 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...


MM5 Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Gò Công -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 39 km/giờ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 44 km/giờ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió mạnh 48 km/giờ , Giật 51 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 4 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 14 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 5 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 12 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 3 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 8 C ...


MM5 Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 5 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 6 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió mạnh 40 km/giờ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 11 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 3 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 7 C ...


MM5 Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 4 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 17 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 6 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 4 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 10 C ...


MM5 Dự Báo cho Sơn La -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 4 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 5 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 13 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 4 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 9 C ...


MM5 Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 6 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 17 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 8 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 16 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 7 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 11 C ...


MM5 Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 8 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 9 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 6 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 11 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 6 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 7 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 13 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 6 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 9 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 13 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 13 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 9 mm ... Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 13 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 10 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 10 C ...


MM5 Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Kontum -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Pleiku -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió mạnh 42 km/giờ , Giật 44 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió mạnh 42 km/giờ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 24 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió mạnh 38 km/giờ , Giật 40 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió mạnh 43 km/giờ , Giật 50 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió mạnh 43 km/giờ , Giật 50 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió mạnh 45 km/giờ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió mạnh 49 km/giờ , Giật 57 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 19 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió to 61 km/giờ , Giật 64 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió to 56 km/giờ , Giật 61 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió mạnh 40 km/giờ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ , Giật 40 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió mạnh 42 km/giờ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 46 km/giờ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió mạnh 42 km/giờ , Giật 44 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 30 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 46 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 29 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 38 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 29 mm ... Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 32 mm ... Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...


MM5 Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa 12 mm ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 7 mm ... Mây nhiều ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 3 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 14 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 5 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 12 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 3 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 9 C ...


MM5 Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 3 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 5 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 11 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 3 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 9 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 9 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 7 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 11 C ...


MM5 Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 12 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 9 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 11 C ...


MM5 Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 15 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 17 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 13 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 9 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 13 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 10 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 10 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Mưa 10 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa 10 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 8 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...

Chủ Nhật : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 14 mm ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...


MM5 Dự Báo cho An Khê -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 41 km/giờ , Giật 44 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió mạnh 40 km/giờ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió mạnh 40 km/giờ , Giật 44 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió mạnh 48 km/giờ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió mạnh 50 km/giờ , Giật 55 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...


MM5 Dự Báo cho KRATIE -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 24 C ...


MM5 Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 24 C ...


MM5 Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...


MM5 Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mây nhiều ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió mạnh 42 km/giờ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió mạnh 43 km/giờ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...


MM5 Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 8 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 16 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 5 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 11 C ...


MM5 Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 13 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 10 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...


MM5 Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 14 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 15 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...


MM5 Dự Báo cho PAKSE -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...


MM5 Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 3 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 17 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 6 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 14 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 4 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 12 C ...


MM5 Dự Báo cho NAM THA -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 6 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 8 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 17 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 6 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 13 C ...


MM5 Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 3 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 5 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 8 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 1 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 6 C ...


MM5 Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 5 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 6 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 10 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 2 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 8 C ...


MM5 Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...


MM5 Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...


MM5 Dự Báo cho SEPONE -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 13 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 14 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...


MM5 Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...


MM5 Dự Báo cho KULEN -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...


MM5 Dự Báo cho KRALANH -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...


MM5 Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 24 C ...


MM5 Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...


MM5 Dự Báo cho KACHOT -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió mạnh 39 km/giờ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...


MM5 Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...


MM5 Dự Báo cho SNOUL -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...

Chủ Nhật : Mưa 15 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 19 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 10 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Mưa 11 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa 13 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 9 mm ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 7 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...

Chủ Nhật : Mưa 12 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 11 mm ... Mây nhiều ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...

Chủ Nhật : Mưa 15 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 19 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 10 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 16 C ...

Chủ Nhật : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 17 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 15 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 16 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 15 C ...

Chủ Nhật : Mưa 11 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 16 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 19 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 19/12/2014

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 15 C ...

Chủ Nhật : Mưa 11 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 16 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...